Historisk arkiv

Satsing på marin forskning i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Både geografiske og naturgitte forhold gir særlige utfordringer og muligheter for den nordnorske landsdelen. Det legges derfor spesiell vekt på å videreutvikle og styrke forskningsmiljøene i Tromsø, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. Fiskeri- og kystdepartementet viderefører en dialog med relevante aktører for å finne hensiktsmessige virkemidler for å styrke den marine forskningen i Nord-Norge. (14.10.2005)

Pressemelding

Nr.: 70/2005
Dato: 14.10.2005
Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Arne Benjaminsen 22 24 64 10/ 48 06 45 49
Seniorrådgiver Raymond Jenssen 22 24 64 17/ 91 82 99 18

Satsing på marin forskning i Tromsø

- Både geografiske og naturgitte forhold gir særlige utfordringer og muligheter for den nordnorske landsdelen. Det legges derfor spesiell vekt på å videreutvikle og styrke forskningsmiljøene i Tromsø, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. Fiskeri- og kystdepartementet viderefører en dialog med relevante aktører for å finne hensiktsmessige virkemidler for å styrke den marine forskningen i Nord-Norge.

Budsjettforslaget innebærer en bevilgning til Fiskeriforskning i Tromsø over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett på 57,3 millioner kroner. Tilskuddet til Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT) videreføres på 5 millioner kroner i 2006. Deler av Havforskningsinstituttets budsjett går til drift av forskningsfartøy i havområdene utenfor Nord-Norge og til instituttets avdeling i Tromsø. I tillegg kommer midler som kanaliseres til marin forskning i Nord-Norge gjennom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, samt bevilgninger til Norges Fiskerihøgskole over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett.

Det foreslås følgende nye satsinger i budsjettforslaget i 2006:

  • Avlsstasjonen for torsk på Kraknes utenfor Tromsø ble innviet i august 2005. Tilskuddet til Fiskeriforskning foreslås økt reelt med 6,6 millioner kroner for å dekke full innfasing av driftskostnader og husleie knyttet til avlsstasjonen.
  • Det settes av 3,5 millioner kroner til å styrke markedsforskningen ved Fiskeriforskning i Tromsø.
  • Fiskeri- og kystdepartementet har de siste årene gitt til sammen 12 millioner kroner til tilskudd til etablering av marin biobank i Tromsø, og derigjennom fulgt opp forpliktelsene knyttet til etableringen av biobanken. Biobanken åpnes høsten 2005. For å sikre driften i startfasen legger departementet opp til å gi et tilskudd på 2 millioner kroner til drift av banken i 2006.