Historisk arkiv

Helse prioriteres høyt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

- Innenfor et stramt budsjettopplegg er helse høyt prioritert i statsbudsjettet for 2003. Budsjettforslaget gir rom for satsing på viktige områder som psykisk helse og helsetiltak for rusmisbrukere. Pasienter med store helseutgifter skjermes gjennom innføring av et nytt egenandelstak 2. Samtidig sikres videreføring av behandling i sykehusene på et historisk høyt nivå, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Pressemelding

Nr.: 54
Dato: 03.10.02

- Innenfor et stramt budsjettopplegg er helse høyt prioritert i statsbudsjettet for 2003. Budsjettforslaget gir rom for satsing på viktige områder som psykisk helse og helsetiltak for rusmisbrukere. Pasienter med store helseutgifter skjermes gjennom innføring av et nytt egenandelstak 2. Samtidig sikres videreføring av behandling i sykehusene på et historisk høyt nivå, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Helsedepartementets samlede budsjettforslag for 2003 er på om lag 80,7 mrd. kroner. Dette gir en vekst på om lag 7,9 mrd. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2002, eller om lag 3 ^1 mrd. kroner når man korrigerer for pris- og kostnadsstigningen.

- Vi har prioritert å styrke tilbudet til de gruppene som tradisjonelt har vært lavt prioritert i helsetjenesten. Psykiatriplanen følges opp, helsetiltak for rusmisbrukere styrkes og kreftplanen fullføres som planlagt. Med innføringen av et egenandelstak 2 har vi også klart å lage en ny skjermingsordning for dem som virkelig har de store helseutgiftene, sier Høybråten. Sykehusene får en økonomi som gjør at de neste år kan videreføre sitt høye aktivitetsnivå om lag som i år.

Mer til sykehus

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2 mrd. kroner mer til drift av sykehusene neste år sammenlignet med saldert budsjett for 2002. Aktiviteten i sykehusene forventes å øke med hele 6 prosent fra 2000 til 2002. Budsjettforslaget legger til rette for at sykehusene skal kunne videreføre dette høye aktivitetsnivået også neste år.

For å legge til rette for at bygg- og utstyrsverdiene i sykehusene forvaltes på en effektiv måte, vil bruk av bygg og utstyr inngå som en kostnad i foretakenes årlige regnskaper. Som følge av dette, blir det fra 2003 innført et nytt samlet system for styring og finansiering med vekt på at foretakene gis et direkte og helhetlig ansvar for investeringer.

Fortsatt pasientbro

Regjeringen foreslår å videreføre pasientbroen til utlandet innenfor en ramme på 60 mill. kroner i 2003. Tilbudet vil gjelde for pasientgrupper der det er vunnet gode erfaringer med behandling i utlandet. Dette gjelder bl.a. pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser, sammensatte rygglidelser, Parkinsons sykdom og prostatakreft. Tilbudet om klimabehandling foreslås også utvidet til nye grupper funksjonshemmede, som pasienter med revmatiske sykdommer, polio og cerebral parese.

670 millioner kroner mer til Opptrappingsplan for psykisk helse

Regjeringen følger opp satsingen på feltet psykisk helse, og foreslår at det samlet bevilges 2,35 mrd. kroner til opptrappingsplanen neste år. Dette er en reell økning på 670 mill. kroner fra i år, og er den største økningen i løpet av ett år siden Stortinget vedtok planen i 1998.

Økningen fordeler seg med 356 mill. kroner til driftsutgifter i de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten, 46 mill. kroner til statlige tiltak og 268 mill. kroner til investeringsutgifter.

Det skal bygges 3400 boliger til psykisk syke i perioden 1999 til 2006. For å nå dette målet, foreslås det at 1800 byggetilsagn fordeles likt i 2003 og 2004. Dette utgjør til sammen mer enn 1,3 mrd. kroner i statlige investeringstilskudd.

Egenandelstak 2

For å skjerme mennesker med store helseutgifter, foreslår regjeringen at det fra 1. januar 2003 innføres et egenandelstak 2 for utgifter til helsetjenester som ikke inngår i folketrygdens nåværende frikortordning. Den nye ordningen skal gjelde fysioterapi, refusjonsberettiget tannbehandling unntatt kjeveortopedi, opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet. Utgiftstaket foreslås i 2003 satt til 4500 kroner. For å gjøre ordningen lettere å administrere både for brukere og for trygdeetaten foreslås egenandelene for tannbehandling og for opphold ved opptreningsistitusjoner vesentlig redusert. Samlet vil regjeringen bevilge 250 mill. kroner i forbindelse med ordningen.

Nasjonal kreftplan fullføres i 2003

Det foreslås satt av 420 mill. kroner til kreftplanen neste år, dvs. en økning på 44 mill. kroner. Dermed har man nådd den samlede bevilgningsrammen for perioden 1999 til 2003 på 2 mrd. kroner. Det er utbetalt tilskudd til 9 nye strålemaskiner, og det er nå 31 maskiner på landsbasis. Det tas sikte på en videre opptrapping til i alt 39 maskiner.

Kreftplanen skal blant annet bidra til å redusere antall krefttilfeller gjennom forebyggende tiltak, mammografiscreening skal utvides til et landsdekkende tilbud til kvinner i alderen 50-69 år, og strålebehandlingskapasiteten og tilgangen til helsepersonell skal økes.

Innenfor kreftplanen foreslås det også bevilget 10 mill. kroner mer til tobakksforebyggende arbeid i 2003, bl.a. til kampanjer i mediene.

Bedre helsetilbud for rusmisbrukere

Lavterskel helsetilbud, som skal bidra til å bedre livssituasjonen for rusmisbrukere og forebygge overdoser, foreslås økt med 14 mill. kroner neste år. Regjeringen foreslår også en økning av innsatsen til legemiddelassistert rehabilitering med 12 mill kroner. I tillegg foreslås det satt av 1 mill. kroner til evaluering av legemiddelassistert rehabilitering.

Regjeringen vil i en egen proposisjon foreslå at ansvaret for den spesialiserte delen av rusomsorgen overføres fra fylkeskommunene til staten fra 2004. Dette innebærer at det sørge for-ansvaret som de regionale helseforetakene har, også skal gjelde deler av rusomsorgen. Det foreslås satt av 10 mill. kroner til forberedelse av reformen i 2003.

Omsorg ved livets slutt

Helsetjenesten skal ikke bare drive kurativ virksomhet, men også gi omsorg og lindrende behandling i livets sluttfase. Det er bl.a. etablert kompetansesentre for lindrende behandling ved alle regionsykehusene, og det er behov for å øke kapasiteten i sykehus og sykehjem for å kunne gi plass til mennesker som trenger spesiell pleie ved livets slutt. Regjeringen foreslår til sammen 29 mill. kroner til ulike tiltak for å videreføre satsingen på tilbud til mennesker i livets sluttfase, herunder innføring av tilleggsrefusjon i ISF-ordningen ved lindrende behandling.

Tannlegeutdanning i Tromsø

Regjeringen vil øke kapasiteten i tannlegeutdanningen ved å etablere en ny utdanning ved Universitetet i Tromsø. Som et ledd i dette foreslås det å etablere et odontologisk kompetansesenter i regionen. Regjeringen foreslår å bevilge 5 mill. kroner til å bygge opp et slik kompetansesenter.

Forskning innen medisin og helse

Forskning innen medisin og helse foreslås styrket med 23 mill. kroner over Helsedepartementets budsjett. Midlene skal bl.a. gå til forskning på psykisk helse, stamceller fra fødte mennesker (adulte stamceller) og genteknologi, og til forskning i regi av regionsykehusene.

Rekruttering av helse- og sosialpersonell

I tråd med Sem-erklæringen foreslår regjeringen en ny rekrutteringsplan for personell til helse- og sosialsektoren. Samlet foreslås det bevilget 300 mill. kroner til personelltiltak i 2003 inklusive midler på Sosialdepartementets budsjett. Noen av tiltakene i rekrutteringsplanen er: Videregående opplæring i helse- og sosialfag for voksne, desentral sykepeleierutdanning, rekruttering fra utlandet og videreutdanning for hjelpepleiere og for høgskoleutdannet personell.

Refusjon av utgifter til legemidler

Det er tidligere vedtatt at sykehus skal få refusjon for sine utgifter til legemidlet Remicade. Budsjettvirkningen av dette er beregnet til 24 mill. kroner for 2003. Stortinget har også tidligere vedtatt at det skal gis refusjon for alzheimermedisinene Aricept, Exelon og Reminyl. Budsjettvirkningen av dette i 2003 anslås til 80 mill. kroner.

Etablerer reseptbasert legemiddelregister

Regjeringen foreslår at det opprettes et legemiddelregister basert på resepter som ekspederes på apotek. Registeret vil være et viktig verktøy i folkehelsearbeidet. Det er lagt stor vekt på å ivareta personvernet. 13 mill. kroner foreslås satt av i 2003 for å opprette registeret.

Nytt finansieringssystem for opptreningsinstitusjoner mv.

Det foreslås at finansieringsansvaret og bestilleransvaret for opptreningsinstitusjonene, helsesportinstitusjonene mv. overføres til de regionale helseforetakene i løpet av en 4 års-periode. Det skal gjennomføres en prosess som innebærer en gradvis tilpasning i løpet av denne perioden. Målet er å harmonisere finansiering og styring med den øvrige spesialisthelsetjenesten.

Forslaget kommer etter at Helsedepartementet nedsatte en arbeidsgruppe for å vurderer finansiering og organisering av opptreningsinstitusjonene, helsesportsentrene mv. Den bredt sammensatte arbeidsgruppen mener det bør søkes en sterkere og mer forpliktende rolle mot spesialisthelsetjenesten for disse institusjonene.

Egenbetaling

Regjeringen foreslår noe økt egenbetaling for de mange som har lave helseutgifter, samtidig som den foreslår innført et tak 2 som bedre skal skjerme dem med svært høye utgifter til helsetjenester som ikke kommer inn under frikortordningen.

I tilknytning til tak 2-ordningen foreslår regjeringen å redusere egenbetalingen for opphold i opptreningsinstitusjoner fra 150 til 120 kroner per døgn. For et fireukers opphold tilsvarer dette en reduksjon fra 4200 til 3360 kroner. Det foreslås også 140 mill. kroner ekstra til økt refusjon for tannbehandling.

Utgiftstaket i frikortordningen foreslås økt fra 1350 kroner i år til 1850 kroner neste år. Godt over 800 000 brukere vil nå taket i år og få frikort. Forslaget gir en innsparing for folketrygden på ca. 380 mill. kroner.

Maksimal egenandel for legemidler på blå resept foreslås økt fra 360 kroner til 400 kroner. Egenandel for reise til behandling foreslås økt med 5 kroner per reise fra 90 til 95 kroner. Egenandel for reiser utenfor egen region i forbindelse med fritt sykehusvalg foreslås økt fra 200 til 220 kroner per enkeltreise. Egenandelen hos lege, psykolog og fysioterapeut foreslås økt med ca. 4 prosent fra 1. juli.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2002 vedtok Stortinget at eldre over 67 år og uførepensjonister skulle fritas for egenandel på blå resept. Denne egenandelen går imidlertid inn under frikortordningen, og regjeringen ser fritaket for eldre og uføre som et lite målrettet skjermingstiltak. Derfor foreslås ordningen reversert fra nyttår. Dette gir en årlig innsparing for folketrygden på ca. 400 mill. kroner.

Egenandelen for mammografiscreening foreslås økt fra 114 kroner, som tilsvarer egenandelen hos allmennlege, til 200 kroner, som tilsvarer egenandelen hos spesialist.

Regjeringens viktigste satsinger på Helsedepartementets budsjett i forhold til saldert budsjett 2002 i faste priser (mill. kroner)

Mer til sykehusbehandling

2000

Utenlandsbehandling

60

Opptrappingsplan for psykisk helse

670

Nasjonal kreftplan

44

Helsetiltak for rusmisbrukere og Rusreform I

37

Rekruttering til tannhelsetjenesten

5

Egenandelstak 2

250

Refusjon av utgifter til legemidler

104

Reseptbasert legemiddelregister

13

Forskning innenfor medisin og helse

23