Historisk arkiv

Ny universitetsklinikk i Trondheim: lokalisering på Øya

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Regjeringen har i dag besluttet at den vil legge frem et forslag for Stortinget om å fastholde Øya som lokalisering for ny universitetsklinikk i Trondheim. Det har nylig blitt gjennomført en utredning av alternativ lokalisering på Dragvoll. Etter en helhetlig vurdering finner ikke regjeringen grunnlag for å forlate tidligere beslutning om utbygging på det eksisterende sykehusområdet på Øya.

Pressemelding

Nr.: 11
Dato: 25.02.02

Ny universitetsklinikk i Trondheim: lokalisering på Øya

Regjeringen har i dag besluttet at den vil legge frem et forslag for Stortinget om å fastholde Øya som lokalisering for ny universitetsklinikk i Trondheim. Det har nylig blitt gjennomført en utredning av alternativ lokalisering på Dragvoll. Etter en helhetlig vurdering finner ikke regjeringen grunnlag for å forlate tidligere beslutning om utbygging på det eksisterende sykehusområdet på Øya.

Saken vil bli forelagt Stortinget om kort tid. Her vil det bli foreslått at fase 1 av RIT 2000-prosjektet kan igangsettes i tråd med tidligere beslutning. I første fase inngår utbygging av et nevrosenter, et kvinne-barnsenter og et laboratoriesenter.

Det vil bli foretatt en gjennomgang av fase 2, hvor en modifisert modell vil legges til grunn for videre utbygging. Helse Midt-Norge må legge frem alternative løsninger for fase 2 som tar hensyn til at prosjektet må ha forsvarlige kostnader totalt sett. Det tas sikte på at den ny universitetsklinikken skal være ferdig i 2010/2011.

Høringsrunden som ble gjennomført om Dragvoll-utredningen tidligere i vinter, viser et overveiende flertall som ønsker rask igangsetting av utbyggingen og at lokalisering opprettholdes på Øya.

Kontaktpersoner: Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine, tlf. 22 24 82 79 og Informasjonssjef Ingrid Vigerust, 90 12 46 97