Historisk arkiv

Offentlig utvalg skal utrede reguleringen av medisinsk forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Det er i statsråd i dag vedtatt at det skal opprettes et offentlig utvalg som skal gjennomgå reguleringen av medisinsk forskning som involverer mennesker og menneskelig biologisk materiale. Utvalget skal ledes av dr. med. Magne Nylenna.

Pressemelding

Nr.: 48
Dato: 06.06.2003

Offentlig utvalg skal utrede reguleringen av medisinsk forskning

Det er i statsråd i dag vedtatt at det skal opprettes et offentlig utvalg som skal gjennomgå reguleringen av medisinsk forskning som involverer mennesker og menneskelig biologisk materiale. Utvalget skal ledes av dr. med. Magne Nylenna.

Regelverket innen medisinsk forskning er i dag fragmentert og til dels basert på ulovfestede forskningsetiske prinsipper. Regjeringen mener det er behov for å foreta en gjennomgang på dette området.

Utvalget skal gi en oversiktlig framstilling av dagens regler og retningslinjer for medisinsk forskning, både nasjonalt og internasjonalt. Det skal vurdere sammenhengen mellom gjeldende retningslinjer, bl.a. hva gjelder ulike godkjennings- og meldeordninger, informasjon og samtykke og spørsmål om innsyn. Videre skal utvalget diskutere og vurdere prinsipielle medisinske, etiske og rettslige spørsmål knyttet til medisinsk forskning. I den forbindelse må ulike hensyn komme fram, både fra individets og samfunnets side.

Det vil være en viktig oppgave for utvalget å vurdere hvilke grep som kan gjøres for å sikre en hensiktsmessig og klar regulering av medisinsk forskning, bl.a. med sikte på å ivareta forsøkspersoners rettigheter og verne om den personlige integritet.

Utvalget er bredt sammensatt av 13 personer med kompetanse innen bl.a. forskning, medisin, juss, etikk og næringsliv. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember 2004.

UTVALGSMEDLEMMER

Leder:

Dr. med. Magne Nylenna, Ski

Medlemmer:

Prof. dr. med. Gunnar Bovim, Trondheim

Daglig leder Guro Fjellanger, Oslo

Prof. dr. med. Lars Hanssen, Oslo

Prof. dr. med. Anne Husebekk, Tromsø

Førsteamanuensis Berit Rokne Hanestad, Bergen

Prof. dr. med. Stener Kvinnsland, Bergen

Prof. dr. med. Torleiv Ole Rognum, Asker

Forsker dr. med. Camilla Stoltenberg, Oslo

Dr. med. /viseadm.dir. Erling Sundrehagen, Malta

Dr. odont. Gro R. Wesenberg, Oslo

Førsteamanuensis dr. juris Henriette Sinding Aasen, Bergen

Prof. dr. juris Dag Wiese Schartum, Oslo