Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Evaluering av Norsk Pasientskadeerstatning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Statskonsult har gjennomført en evaluering av ordningen med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på oppdrag fra Helsedepartementet. Statskonsult har funnet at det er få svakheter ved NPE’s praktisering av erstatningsreglene.

Pressemelding

Nr.: 15
Dato: 02.03.04

Evaluering av Norsk Pasientskadeerstatning

Statskonsult har gjennomført en evaluering av ordningen med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på oppdrag fra Helsedepartementet. Statskonsult har funnet at det er få svakheter ved NPE’s praktisering av erstatningsreglene.

Bakgrunnen for evalueringen var kritikk mot NPEs praktisering av erstatningsordningen. Kritikken gjaldt lang saksbehandlingstid, mangelfull service overfor den enkelte søker, at NPE kunne være for streng med å innvilge erstatning og at NPE ikke syntes å være et nøytralt organ for å ivareta pasienters rettigheter etter pasientskadeloven.

Statskonsult uttaler at saksbehandlingstiden i mange saker kan være lang. Dette har ofte sammenheng med at saken er vanskelig, og at NPE må rette henvendelser til flere medisinske miljøer for å få saken godt nok opplyst. Erstatningsordningen lider under mangel på kvalifiserte leger som kan avgi medisinsk sakkyndige vurderinger i en sak. Dette påvirker i stor grad saksbehandlingstiden. Statskonsult mener det er grunnlag for å effektivisere saksbehandlingen og har foreslått tiltak for å oppnå kortere saksbehandlingstid.

Statskonsult mener at NPE har en betryggende praktisering av regelverket om erstatning ved pasientskader. Ut fra statistisk materiale om vedtak i NPE og intervjuer med kompetente informanter finner ikke Statskonsult holdepunkter for at NPE er for strenge ved behandlingen av erstatningssaker. Antallet saker som går til rettsapparatet etter en avgjørelse i NPE er forholdsvis lavt. Heller ikke antallet omgjøringer i domstolene tyder etter Statskonsults vurdering på at NPE har for streng praksis.

I sin evaluering peker Statskonsult på at en hovedårsak til kritikken av NPE er at ordningen er for dårlig kjent hos publikum, helsepersonell og pasienter. Helsevesenets informasjon til pasientene og NPEs informasjon og kommunikasjon underveis i saksbehandlingen må bli bedre. NPE har derfor viktige kommunikasjons- og informasjonsoppgaver foran seg.

Helsedepartementet vil følge opp konklusjonene fra evalueringen overfor NPE og se til at det blir gjort tiltak for å korte ned saksbehandlingstiden og bedre servicen overfor brukerne.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Heidi Langaas, tlf: 22 24 87 06


Rapporten er i PDF-format og kan lastes ned her

Til toppen