Historisk arkiv

Oppnevning av medlemmer til Bioteknologinemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Det er i statsråd i dag oppnevnt medlemmer til Bioteknologinemnda for perioden 1. august 2004 til 1. august 2008. Leder for nemnda blir Lars Ødegård, generalsekretær i Norges Handikapforbund.

Pressemelding

Nr.: 42
Dato: 11.06.2004

Oppnevning av medlemmer til Bioteknologinemnda

Det er i statsråd i dag oppnevnt medlemmer til Bioteknologinemnda for perioden 1. august 2004 til 1. august 2008. Leder for nemnda blir Lars Ødegård, generalsekretær i Norges Handikapforbund.

Bioteknologinemnda er et rådgivende organ for forvaltningen, hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) og lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). Ansvaret for nemnda er lagt til Helsedepartementet.

Ved oppnevningen er det lagt vekt på at nemnda skal reflektere stor bredde med hensyn til livssyn, kulturbakgrunn, interesser og holdninger til bio- og genteknologiske spørsmål. I tillegg bør nemnda ha en sterk faglig profil. Regjeringen ønsker fortsatt at nemnda skal ha profil mot næringsrettet bruk av bio- og genteknologi, samtidig som det tas hensyn til ”føre var prinsippet” med henblikk på bio- og genteknologisk innovasjon.

Bioteknologinemndas sammensetning

Leder:

Lars Ødegård, generalsekretær, Nannestad

Nestleder:

Torleiv Ole Rognum, Asker

Organisasjonsmedlemmer:

Forbrukerrådet

Stine Wohl Sem, seksjonsleder, Bærum

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Liv Arum, generalsekretær, Oslo

Landsorganisasjonen

Bjørn Erikson, yrkeshygieniker, seniorrådgiver, Oslo

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag

Aina Nilsen Bartmann, prosjektleder, rådgiver, Bærum

Norges Fiskarlag og FHL Havbruk

Knut A. Hjelt, nestleder, Trondheim

Norges Forskningsråd

Christina Abildgaard, avd. sjef, Oslo

Norges Naturvernforbund

Karl Georg Høyer, forskningsleder, Sogndal

Næringslivets Hovedorganisasjon

Thor Amlie, fagsjef, Oslo

Personlig oppnevnte medlemmer

Kjetil Hindar, seniorforsker, Trondheim

Erling Johannes Husabø, professor dr. juris, Indre Arna

Rita Kolvik, seksjonsoverlege, Haugesund

Siri Mathiesen, kvalitetsansvarlig, Oslo

Randi Reinertsen, forskningssjef, Trondheim

Berge Solberg, cand.philol., førsteamanuensis, Trondheim

Ulla Schmidt, dr. theol., forsker, Oslo

Even Søfteland, daglig leder, Bergen

Lisbeth Tranebjerg, professor, Tromsø, Danmark

Odd Vangen, professor dr. agric., Ås

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, redaktør, Fetsund