Historisk arkiv

Oppnevning av nye medlemmer til Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten ble opprettet 1. mars 2000. Det er i statsråd i dag vedtatt nytt mandat og utnevnt 13 rådsmedlemmer. Førsteamanuensis Idar Magne Holme er gjenoppnevnt som leder for rådet.

Pressemelding

Nr.: 43
Dato: 11.06.2004

Oppnevning av nye medlemmer til Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten

Oppnevning av nye medlemmer til Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten ble opprettet 1. mars 2000. Det er i statsråd i dag vedtatt nytt mandat og utnevnt 13 rådsmedlemmer. Førsteamanuensis Idar Magne Holme er gjenoppnevnt som leder for rådet.

I det nye mandat blir det understreket at rådet har et ansvar for å bidra til en forståelse i samfunnet for de prioriteringer som må gjøres i den offentlige helsetjenesten. I sine overveielser skal rådet ta etiske, faglige og ressursmessige hensyn, og det legges vekt på at befolkningen skal få innsyn i rådets beslutningsgrunnlag.

Det er oppnevnt 7 nye medlemmer av rådet. Disse oppnevnes for 4 år. 5 av rådets nåværende medlemmer gjenoppnevnes for 2 år. Alle medlemmer er personlig oppnevnt. Medlemmene besitter høy kompetanse innen medisin, etikk, økonomi, jus og samfunnskunnskap.

UTVALGETS SAMMENSETNING

Leder

Førsteamanuensis Idar Magne Holme, Kristiansand

Nestleder

Professor Ole Frithjof Norheim (ny), Bergen

Medlemmer

Generalsekretær Helen Bjørnøy (ny), Drammen

Pasientombud Grethe Brundtland, Kvinnherad

Professor Jan Erik Askildsen, Bergen

Spesialist i barne – og ungdomspsykiatri, Ida Garløv, Stavanger

Spesialist i allmennmedisin Odd Jarle Kvamme, Stord

Advokat, daglig leder Michael Tetzschner, Oslo

Generalsekretær Randi Tahlseth (ny), Askim

Direktør Ole Johan Sandvand (ny), Modum

Prosjektleder Marie Aakre (ny), Trondheim

leder Arnt Holte (ny), Oslo

Spesialist i allmennmedisin, Karin Straume (ny), Vadsø

Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten skal ha følgende mandat:

1. Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten skal på oppdrag fra Helsedepartementet eller på eget initiativ gi råd om prioritering innen helsetjenestens ansvars- og interesseområde.

2. Rådet skal gi anbefalinger om grensene for det offentliges ansvar for å tilby helsetjenester og om prioritering av pasientgrupper og oppgaver innen dette ansvarsområdet. Dette skal omfatte både nye og etablerte behandlingstilbud og tjenester.

3. Rådet skal bidra til forståelse i samfunnet for spørsmål som gjelder prioritering i helsetjenesten.

4. Rådet skal legge vekt på de etiske, faglige og ressursmessige hensyn i prioriteringene.

5. Rådet kan uttale seg til spørsmål om rettferdig fordeling av ressurser i helsetjenesten og spørsmål om lik tilgjengelighet til helsetjenester.

6. Rådet skal ikke uttale seg om prioritering i forhold til enkeltpasienter.

7. Rådet skal så langt som mulig la befolkningen får innsyn i rådets beslutningsgrunnlag og kunne påvirke dette. Rådets uttalelser er offentlige med mindre annet følger av lovbetsemt taushetsplikt.