Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Pasientenes rettigheter styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Fra og med i morgen vil de pasientene som har mest behov for helsehjelp få en frist for når de senest skal få behandling. Har de ikke fått behandling når denne fristen utløper, kan pasienten kontakte Rikstrygdeverket og kreve at Rikstrygdeverket skaffer et behandlingstilbud med en gang, enten ved et annet sykehus i Norge eller i utlandet. Se også mer om endringene her.

Pressemelding

Nr.: 49
Dato: 31.08.04

Pasientenes rettigheter styrkes

Fra og med i morgen vil de pasientene som har mest behov for helsehjelp få en frist for når de senest skal få behandling. Har de ikke fått behandling når denne fristen utløper, kan pasienten kontakte Rikstrygdeverket og kreve at Rikstrygdeverket skaffer et behandlingstilbud med en gang, enten ved et annet sykehus i Norge eller i utlandet. – Dette viser med all tydelighet at det er pasientens behov som er i fokus i helsevesenet, sier helseminister Ansgar Gabrielsen. Samtidig får vi økt oppmerksomheten rundt det å gjøre de rette prioriteringene i sykehusene, slik at de alvorligst syke behandles først. Sammen med disse endringene vil også ordningen med fritt sykehusvalg bli utvidet.

Med de endringene i pasientrettighetsloven som trer i kraft 1. september, vil pasienter med rett til nødvendig helsehjelp få fastsatt en frist for når de senest skal motta nødvendig helsehjelp.

Retten til nødvendig helsehjelp skal sikre at de pasientene som ut fra en medisinsk vurdering trenger behandling mest, blir behandlet først. Vurderingen av om man er en rettighetspasient foretas bl.a. etter hvor alvorlig tilstanden er og hvilke muligheter som finnes til å forbedre den. For alle rettighetspasienter vil det bli satt en frist for når helsehjelpen ut fra en medisinsk vurdering senest må gis.

Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp, men hvor det er mangel på medisinsk kompetanse i Norge, har krav på å bli behandlet i utlandet innen den fristen som er satt. Hvis en pasient mener at denne rettigheten ikke blir oppfylt, er det opprettet et eget klageorgan som skal vurdere om vilkårene for behandling i utlandet, grunnet mangel på medisinsk kompetanse i Norge, er tilstede.

Pasienter som har behov for spesialisthelsetjenester men som ikke anses som rettighetspasienter, skal selvsagt fortsatt tilbys behandling. Denne gruppen kan imidlertid måtte vente noe lenger fordi den ikke er høyest prioritert.

Dersom en rettighetspasient ikke har fått tilbud om behandling innen den frist som er satt, har pasienten rett til å motta nødvendig helsehjelp uten opphold ved et annet sykehus i Norge eller eventuelt i utlandet. Det er Rikstrygdeverket som har ansvaret for å finne et behandlingssted hvis fristen ikke blir holdt. De kan kontaktes på telefon 815 335 33.

Alle pasienter som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten skal underrettes om resultatet av vurderingen, om de har rett til nødvendig helsehjelp og om det er fastsatt en tidsfristen for å yte helsehjelpen. Det skal også opplyses om klageadgang, klagefrist og fremgangsmåten ved en ev. klage.

Rett til fritt sykehusvalg utvides

Ordningen med fritt sykehusvalg vil fra 1. september bli utvidet slik at ordningen gjelder alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentra og private sykehus som har inngått avtale med et regionalt helseforetak. Pasienter kan velge både hvor vurderingen skal foretas og hvor en eventuell behandling skal skje. – Pasienter får nå større valgmulighet enn de har hatt tidligere, sier helseministeren. Samtidig vil også pasienter innenfor psykisk helsevern for barn og unge kunne benytte seg av fritt sykehusvalg.

Opplysninger om fritt sykehusvalg og ventetider på et utvalg av undersøkelser og behandlinger kan fås på www.sykehusvalg.net eller ved å ringe på gratis grønt nummer 800 41 004.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Heidi Langaas, 22 24 87 06
Avdelingsdirektør Lise Forfang, 22 24 87 82

Til toppen