Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

I-18/2004

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Innretning fra 1. januar 2005 av statsbudsjettets kapittel 732 post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv.

Rundskriv I-18/2004

Regionale helseforetak
Rikstrygdeverket
Statens folkehelseinstitutt

Nr.

Vår ref

Dato

I-18/2004

200405824-1/OYS

22.12.2004


Innretning fra 1. januar 2005 av statsbudsjettets kapittel 732 post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv.

Vi viser til St.prp. nr. 1 (2004-2005), jf. B.innst.S. nr. 11 (2004-2005) og ønsker med dette å informere om innretningen på statsbudsjettets kapittel 732 post 77 fra 1. januar 2005. Tilskuddsordningen er fastsatt i Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak. Forskriften endres med virkning fra 1. januar 2005.

1. JUSTERING AV TAKSBELØP INNEN SOMATISK PASIENTBEHANDLING OG LABORATORIEVIRKSOMHET

Takster for somatisk pasientbehandling (takstene A01 tom. E06e samt F01 tom. O01f) og takster for laboratorievirksomhet (701a tom. 709c) prisjusteres med 3,4 pst.

For å harmonere med tilsvarende regelverk i folketrygden økes takst E07 til 4 800 kroner. Pasientbetalingen nedjusteres til 6 500 kroner. Takst E08 økes til 2 400 kroner samtidig som pasientbetalingen nedjusteres til 2 550 kroner.

Nye refusjonsbeløp for takstgruppene blir derfor:

  • Takstgruppe 1 = 42,-
  • Takstgruppe 2 = 146,-
  • Takstgruppe 3 = 294,-
  • Takstgruppe 4 = 477,-
  • Takstgruppe 5 = 801,-
  • Takstgruppe 6 = Individuell

2. NYE TAKSTER FOR PSYKISK HELSEVERN OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING FOR RUSMIDDELMISBRUK

Det innføres nye refusjonstakster for poliklinisk behandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk fra 1. januar 2005. Fra samme tidspunkt opphører nåværende refusjonstakster innen psykisk helsevern, P01a - c og P03a - c.

Helse- og omsorgsdepartementet viser til rundskriv I-20/2004 for detaljert informasjon om de nye takstene.

3. REFUSJONER TIL POLIKLINISK RADIOLOGI

2004-løsningen av refusjonssystemet vil gjelde inntil videre i 2005. Undersøkelse/behandling vil måtte kodes etter 2004-utgaven av kodeverket NORAKO for å være refusjonsberettiget. Helse- og omsorgsdepartementet viser til brev av 21.12.04 (ref. 200405723-1) for ytterligere informasjon.

Refusjonene vil likevel prisjusteres med 3,4 pst. fra 1.januar 2005. Enhetsprisen fastsettes til 731 kroner.

4. NY DAGKIRURGISK TAKST MED TILHØRENDE MERKNADER

Det innføres ny dagkirurgisk takst (”nullstilt takst”):

Takst nr.

Tekst

Merkn.

A06b

Perkutane cardiologiske, diagnostiske og terapeutiske prosedyrer

A14

Merknad A14
Det vises til regelverket for Innsatsstyrt finansiering for liste med prosedyrer som knytter seg til taksten.

5. UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MERKNADER

Merknad A13 utvides med følgende spesifikasjon:
Takst A99 kan kreves ved opplæring av foreldre/foresatte ved barns sykdom. Taksten kreves da per barn, slik at antall foreldre/foresatte som deltar på opplæringsprogrammet ikke har noen innvirkning på hvor mange takster som kreves.

I forbindelse med endringer i takst E07 og E08 (se avsnitt 1) endres tilhørende merknad E4 for å ta høyde for endringene i pasientbetalingsbeløpene. Videre foretas det enkelte redaksjonelle endringer i teksten. Det vises til forskriften for fullstendig ordlyd.

6. ENDRINGER I FORSKRIFTENS KAPITTEL 1 OG 2

I forskriftens kapittel 1 gjøres enkelte endringer av redaksjonell karakter. Videre endres bestemmelsen i forskriftens kap. 2 i tråd med endringene i pasientbetaling tilknyttet takstene E07 og E08 (se avsnitt 1). Det vises til forskriften for fullstendig ordlyd.

Det er trygdeetaten som administrerer ordningen. En oppdatert versjon av kontrollprogrammet POLK vil kunne lastes ned fra trygdeetatens nettsider ( www.trygdeetaten.no) primo januar 2005. Helsetjenestekontoret i Rikstrygdeverket ([email protected]) besvarer spørsmål omkring regelverket.

Med vennlig hilsen

Per Bleikelia e.f.
ekspedisjonssjef

Cathrine Meland
avdelingsdirektør