Historisk arkiv

Ny forskrift om helsepersonells adgang til å motta gaver og andre ytelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

En ny forskrift som skal klargjøre de begrensninger som gjelder for helsepersonells adgang til å motta gaver eller andre ytelser trer i kraft i dag. (01.09.05)

Pressemelding

Nr.: 49
Dato: 01.09.2005

Ny forskrift om helsepersonells adgang til å motta gaver og andre ytelser

- Det er viktig at pasienter og andre har tillit til at den helsehjelp som gis er basert på en helsefaglig og samfunnsøkonomisk forsvarlig vurdering, og ikke bestemt ut fra en uheldig påvirkning fra ulike nærings- eller privatinteresser, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Den nye forskriften innebærer en tydelig og konkret regulering av helsepersonells adgang til å motta gaver, tjenester eller andre ytelser.

Forskriften trer i kraft 1. september 2005 og skal klargjøre de begrensninger som gjelder for helsepersonells adgang til å motta gaver eller andre ytelser. Forskriften gjelder for alle helsepersonellgrupper og skal bidra til å sikre tillit i befolkningen til helsepersonell og helsetjeneste, herunder tillit til at nødvendig kontakt mellom helsepersonell og legemiddelindustri, utstyrsleverandører o.a. ikke skjer på en utilbørlig måte.

I forskriften og merknadene gis en rekke eksempler på ytelser som det kan være forbudt å motta. Det fremgår også hvilken vurdering det enkelte helsepersonell må foreta dersom han/hun tilbys eller gis gaver eller andre ytelser.

Forskriften skal bevisstgjøre helsepersonell og være et egnet hjelpemiddel i situasjoner de i sin virksomhet kan bli stilt overfor. I tillegg vil forskriften ha en signaleffekt overfor helsepersonellorganisasjoner, legemiddelindustri, produsenter og leverandører av medisinsk utstyr og forbruksmateriell, pasienter og allmennheten.

Til forskriften med merknader