Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

I-55/2001

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Handlingsplan for eldreomsorgen. Rapportering av resultat- og plandata fra helse- og sosialtjenesten 2001 - 2005

Handlingsplan for eldreomsorgen. Rapportering av resultat- og plandata fra helse- og sosialtjenesten 2001 - 2005

Rundskriv I-55/2001

Vår ref: 00/03868
Dato: 9.10.01

Til landets kommuner

Rundskrivet omhandler rapportering av resultat- og plandata fra kommunene til fylkesmannen og fylkeslegen knyttet til Handlingsplanen for eldreomsorgen. Rapporteringen er en videreføring av den informasjon som er innhentet de foregående år.

Det tas sikte på at dette er siste år med slik rapportering og at fylkesmannen og departementet bruker materialet til å oppsummere handlingsplanen. Kommunen inviteres derfor i tillegg til å redegjøre kort for erfaringene med handlingsplanen og antyde hvilke hovedutfordringer kommunene står overfor i årene som kommer. Fordi det ikke finnes tilgjengelige opplysninger om beboere i omsorgsboliger, har departementet i denne sluttrapporteringen funnet det nødvendig å be om aldersfordelingen på disse beboerne.

Kommunenes plandata for 2002 til 2005 vil bli brukt som datagrunnlag for departementets oppfølging av utviklingen på pleie- og omsorgstjenestens område i årene etter handlingsplanen.

Resultatrapportering for 2001 vil i noen grad kunne bygge på den ordinære rapporteringen av data for helse- og sosialtjenesten til Statistisk sentralbyrå for dette året. Oppgavene faller sammen i tid og vi anbefaler derfor at de sees i sammenheng.

Rapporteringen av resultat- og plandata skal også gjøres for kommuner som rapporterer via KOSTRA (Kommune-Stat-RApporteringen) i 2002.

Utfylte skjema skal undertegnes av rådmann/administrasjonssjef og sendes fylkesmannen. Frist for innsending av skjemaene er 15. februar 2002.

Med hilsen

Jo Flydal e.f
Ekspedisjonssjef

Steinar Barstad
Prosjektleder

Kopi: Landets fylkesmenn og fylkesleger

VEDLEGG