Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

17 nye politimestre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

I dag ble 17 politimestre utnevnt i statsråd. Utnevnelsene er for en åremålsperiode på seks år, og 16 av disse kommer som en oppfølging av politireformen med omlegging av landets politidistrikter. (9.11.2001)

Pressemelding

Nr.: 130-2001
Dato: 09.11.2001
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro (22 24 52 20) eller
informasjonsrådgiver Espen Strai (22 24 51 41)

17 nye politimestre

I dag ble 17 politimestre utnevnt i statsråd. Utnevnelsene er for en åremålsperiode på seks år, og 16 av disse kommer som en oppfølging av politireformen med omlegging av landets politidistrikter.

Fra 1. januar 2002 blir det 27 politidistrikt i Norge, hvorav 17 er nyopprettede distrikter. Embetet i Helgeland er utlyst på nytt, mens de øvrige 16 nå er besatt. Samtidig er det ledige politimesterembetet i Asker og Bærum besatt nå gjennom utnevnelsen i statsråd.

Disse er utnevnt til åremål som politimestre:

Østfinnmark politidistrikt: Ketil Haukaas

Ketil Haukaas, født 1963, kommer fra embetet som konstituert politimester i Sør-Varanger. Han har også bakgrunn som statsadvokat i Rogaland og var sekretær i Metodeutvalget om etterforskningsmetoder i politiet. Haukaas begynte karrieren som saksbehandler i Justisdepartementet, og ble senere politiadjutant i Sør-Varanger. Der var han også en periode politiinspektør, hvor han dekket funksjonen som politimesterens faste stedfortreder.

Midtre Hålogaland politidistrikt: Elisabeth Kaas.

Elisabeth Kaas, født 1953, har vært konstituert politimester i Vardø siden 1999. Hun har tidligere hatt ulike politistillinger i Lofoten og Vesterålen og vært dommerfullmektig i Rogaland. Kaas har også erfaring som saksbehandler i Miljøverndepartementet, Statens bygge- og eiendomsdirektorat og Olje- og energidepartementet. Hun har flere ganger vært medlem av militære flyhavari-kommisjoner, og en periode var hun også medlem av Sjølovkomiteen. Fra 2001 har hun vært medlem av Politihøgskolens styre.

Nord-Trøndelag politidistrikt: Trond Prytz

Trond Prytz, født 1945, kommer fra embetet som politimester i Namdal. Han har tidligere vært politifullmektig og politiadjutant i samme distrikt. Prytz har også vært dommerfullmektig i Toten og spesialkonsulent i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Han har blant annet gjennomgått NATO Defence College i Roma. En periode var han konstituert sjef for Kriminalpolitisentralen.

Sør-Trøndelag politidistrikt: Per Martin Marum

Per Martin Marum, født 1940, har hatt mange stillinger i politietaten. Han har vært polititjenestemann i Oslo, politifullmektig i Skien og Sarpsborg, politiadjutant og senere politiinspektør i Østerdalen. Marum har også vært politimester i Troms, og kommer nå fra embetet som politimester i Trondheim. Han har gjennomgått NATO Defence College i Roma.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt: Arnstein Nilssen

Arnstein Nilssen, født 1949, kommer fra embetet som politimester i Rana. Han har lang fartstid i politiet, blant annet som lensmannsbetjent flere steder på Vestlandet. Han har vært politibetjent i Nordmøre og midlertidig politifullmektig i Fjordane og i Rogaland. Senere har han vært politifullmektig og politiadjutant i Sunnmøre politidistrikt før han ble politiinspektør samme sted.

Sogn og Fjordane politidistrikt: Kjell Ese

Kjell Ese, født 1953, har vært politimester i Sogn siden 1996 og var tidligere politiinspektør samme sted. Han har en variert arbeidsbakgrunn, blant annet som saksbehandler i Rikstrygdeverket og ved Sogn og Fjordane fylkesmannsembete. Ese har også vært kontorsjef i Odda kommune og rådmann i Balestrand.

Hordaland politidistrikt: Vidar Refvik

Vidar Refvik, født 1949, har vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementet siden 1997, med funksjon som leder av Politiavdelingen. Han har tidligere vært politiinspektør og sjefinspektør samme sted. Refvik begynte karrieren som polititjenestemann i Oslo i 1973, og ble senere politifullmektig samme sted. Fra 1986 til 1988 var han lærer i juridiske fag ved Politiskolen, og ble senere politiinspektør ved skolen. Refvik har også vært dommerfullmektig ved Toten sorenskriverembete.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt: Karl-Henrik Sjursen

Karl-Henrik Sjursen, født 1946, har vært politimester i Haugesund siden 1995. Han begynte som lensmannsbetjent i Laksevåg i 1970, og ble senere politibetjent ved Bergen politikammer. Sjursen har også vært politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør i Kristiansand politidistrikt. Han har tatt kurs ved Forsvarets høgskole og har vært lektor ved Krigsskolen i Kristiansand. Fra januar til oktober 2001 hadde Sjursen permisjon uten lønn fra embetet som politimester for å tjenestegjøre som leder for observatørstyrken i Hebron.

Rogaland politidistrikt: Olav Sønderland

Olav Sønderland, født 1942, kommer fra embetet som politimester i Stavanger, og har tidligere hatt samme embete i Sør-Varanger og Bodø. Sønderland begynte som saksbehandler i Justisdepartementets politiavdeling, og var senere politifullmektig i Sandefjord. Han har tatt kurs ved Forsvarets høgskole og vært leder for observatørstyrkene i Hebron. Sønderland har også vært medlem av en rekke arbeidsgrupper og utvalg nedsatt av Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Agder politidistrikt: Bjørn Hareide

Bjørn Hareide, født 1948, kommer fra embetet som politimester i Bodø der han også var tillagt oppgaven som leder av Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Hareide har vært politifullmektig og politiadjutant i Lofoten og Vesterålen, og senere dommerfullmektig og hjelpedommer i Alta. Han har også vært politiinspektør i Troms. I 1980 ble han utnevnt til statsadvokat og senere førstestatsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter.

Telemark politidistrikt: Geir Sønstebø

Geir Sønstebø, født 1951, har vært politimester i Telemark siden 1995. Her har han også vært politiadjutant og politiinspektør. Sønstebø begynte som saksbehandler i Skien kommune og var senere dommerfullmektig ved Porsgrunn og Skien byfogdembete. Siden 1998 har han vært leder av opptaksnemnda ved Politihøgskolen.

Vestfold politidistrikt: Hans Sverre Sjøvold

Hans Sverre Sjøvold, født 1957, har vært assisterende politidirektør i Politidirektoratet siden november 2001, hvor han har vært tillagt funksjonen som leder av Etatstyringsavdelingen. Han var tidligere avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Politiavdelingen. Sjøvold har arbeidet som polititjenestemann i Oslo politidistrikt, og har også erfaring som politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør ved Tønsberg politidistrikt. Noen år var han inspektør ved Politihøgskolen.

Søndre Buskerud politidistrikt: Christine Fossen

Christine Fossen, født 1962, kommer fra stillingen som politiinspektør i Oslo politidistrikt, hvor hun har vært leder av narkotikaseksjonen. Hun har erfaring som politifullmektig i Moss, politiadjutant og politiinspektør i Vadsø, og senere politimester i Vadsø politidistrikt. Fossen har også hatt stillinger i Buskerud Fylkeskommune og Drammen kommune.

Hedmark politidistrikt: Svein Opsahl

Svein Opsahl, født 1941, var politimester i Fjordane fra 1986 til 1995. Da ble han utnevnt til politimester i Notodden, et embete han har hatt frem til i dag. Opsahl begynte karrieren som politifullmektig i Sunnmøre politidistrikt før han ble politiadjutant i Vest-Agder. Senere har han vært politiinspektør i Ringerike politidistrikt. En periode bestyrte han det norske visumkontoret i Islamabad.

Østfold politidistrikt: Otto Stærk

Otto Stærk, født 1947, har lang erfaring fra Råde lensmannskontor. Han begynte som lensmannsbetjent i 1971 og ble senere lensmannsførstebetjent. Fra 1988 har han vært ansatt som lensmann samme sted. Med permisjon fra denne stillingen var Stærk formann på heltid i Norges Lensmannslag fra 1997 til sommeren 2001. Han har ledet flere arbeidsgrupper oppnevnt av Justisdepartementet og vært medlem av en rekke offentlige utvalg, blant annet Politidistriktsutvalget (NOU 1999:10). Siden 1998 har han vært medlem av Politihøgskolens styre.

Follo politidistrikt: Stein Ulrich

Stein Ulrich, født 1944, har vært politimester i Follo siden 1995. Han har bred erfaring fra ulike stillinger i justissektoren, blant annet i Justisdepartementet. Han har vært politifullmektig i Namdal, og dommerfullmektig i Kragerø. Senere ble han politifullmektig i Kristiansand før han ble utnevnt til politiinspektør samme sted. Ulrich har også vært politiinspektør ved Overvåkingssentralen. Han har gjennomgått NATO Defence College i Roma og vært leder for observatørstyrkene i Hebron. En periode var han konstituert politimester i Nord-Jarlsberg.

Asker og Bærum politidistrikt: Torodd Veiding

Torodd Veiding, født 1954, kjenner Asker og Bærum politidistrikt godt gjennom tidligere arbeidserfaring. Han har vært politifullmektig og senere politiinspektør i distriktet, og fra juni 1996 til april 1997 var han konstituert politimester i Asker og Bærum. Veiding kommer nå fra Justisdepartementet, hvor han har vært eksepdisjonssjef i Polaravdelingen. Han har tidligere vært dommerfullmektig i Nedre Telemark sorenskriverembete og politiadjutant i Notodden. En periode var han assisterende sysselmann hos sysselmannen på Svalbard.

- Jeg er sikker på at det mannskapet som nå kommer på plass har den nødvendige tyngde som kreves for å forebygge og bekjempe kriminalitet, og lede gjennomføringen av den nye politireformen, sier justisminister Odd Einar Dørum i en kommentar.

- Effektiviteten i bekjempelse av kriminalitet vil fortsatt være politiets viktigste oppgave, og jeg ser frem til samarbeid om dette med ledelsen og øvrige ansatte i de nye distriktene, sier Dørum.

Justisministeren er glad for at to kvinner er utnevnt blant de nye politimestrene.

- Jeg er stolt over at det for første gang er utnevnt en politimester med ren politifaglig bakgrunn til et politidistrikt, sier statsråden.

Til toppen