Historisk arkiv

Dørum vil ha ny lov om forbrukerkjøp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til en ny lov om forbrukerkjøp. Forslaget innebærer en styrking av forbrukervernet.(15.3.2020)

Pressemelding

Nr.: 33 - 2002
Dato: 15.3.2002
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Tone Ofstad, 22 24 51 81

Dørum vil ha ny lov om forbrukerkjøp

Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til en ny lov om forbrukerkjøp. Forslaget innebærer en styrking av forbrukervernet.

– En egen lov vil bidra til at forbrukerens rettsstilling tydeliggjøres og forbedres. Den nye loven er et ledd i regjeringens arbeid for et enklere regelverk, sier justisminister Odd Einar Dørum. Forslaget innebærer at reglene om forbrukerkjøp blir samlet i èn lov. I dag er disse reglene en del av kjøpsloven.

Blant annet ønsker Regjeringen å forenkle og utvide reglene om rett til retting og omlevering ved mangler (avhjelpsreglene). Det skal bli noe lettere for forbrukeren å heve et kjøp, og det foreslås en uttrykkelig regel om at forbrukeren skal få rett til en erstatningsgjenstand hvis selgerens avhjelp vil medføre at kjøperen i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen.

Regjeringen foreslår også at selgeren som hovedregel ikke skal ha rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Regjeringen ønsker også å styrke forbrukerens bevismessige stilling ved mangler. Det foreslås også en viss justering av reklamasjonsreglene til forbrukerens fordel.

Forslaget er en oppfølging av NOU 1993: 27 Forbrukerkjøpslov og Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier.

Hele lovforslaget finner du i Ot. prp. nr. 44 (2001-2002) om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), som ligger på Justisdepartementet internettsider