Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Justisdepartementet får utvidet ansvar for samfunnets sivile sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Nr.: 42 - 2002
Dato: 5.4.2002

Justisdepartementet får utvidet ansvar for samfunnets sivile sikkerhet

Regjeringen mener det er behov for et mer helhetlig sikkerhets- og beredskapsarbeid i Norge. Sem-erklæringen slår fast at totalansvaret for samfunnets sikkerhet skal forankres i Justisdepartementet, og Regjeringen foreslår derfor at samordningsrollen legges der.

I stortingsmeldingen understreker Regjeringen at arbeidet med samfunnssikkerhet bør ta utgangspunkt i prinsippene om ansvar, nærhet og likhet. Ansvarsprinsippet betyr at den som har ansvar i en normalsituasjon også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser. Prinsippet om nærhet innebærer at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. Derfor ligger de ordinære ansvarslinjene fast. Prinsippet om likhet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjon man har i kriser. Planlegging for å håndtere ekstraordinære situasjoner bør være koordinert og foregå etter ett felles mønster.

Regjeringen styrker Justisdepartementets samordningsrolle:

  • Justisdepartementets samordnings- og tilsynsrolle på sikkerhets- og beredskapsområdet skal videreutvikles og styrkes, særlig i forhold til samfunnskritiske funksjoner.
  • Justisdepartementet skal fastsette overordnede retningslinjer og rammer, utforme konkrete mål for og holde samlet oversikt overfor sikkerhets- og beredskapsarbeidet i departementene.
  • Regjeringen går inn for å etablere ett nytt direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet bestående av Direktoratet for sivilt beredskap og deler av Direktoratet for brann- og elsikkerhet, som vil gi Justisdepartementet et klarere ansvar for de samlede redningsressursene.
  • Justisdepartementet har ansvar for samordning og utøving av redningstjeneste.
  • Regjeringen har besluttet at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal opprettes som et eget direktorat administrativt underlagt Forsvarsdepartementet, med ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste etter sikkerhetsloven. NSM skal rapportere (med faglig ansvarslinje) i militær sektor til Forsvarsdepartementet, og til Justisdepartementet i sivil sektor. Det vil sikre en helhetlig tilnærming til sikkerhetsarbeidet på tvers av militær og sivil sektor, og sikre en effektiv utnyttelse av ressursene innenfor forebyggende sikkerhet.

Justisminister Dørum varsler at i tråd med Sårbarhetsutvalgets anbefaling vil Regjeringen opprette et permanent sekretariat for Koordinerings- og rådgivningsutvalget for EOS-tjenestene (Politiets sikkerhetstjeneste, FO/Etterretningsstaben og FO/Sikkerhetsstaben) i samarbeid mellom Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Det sivil-militære samarbeidet er gjennomgått. Det er avklarte spilleregler for samarbeid mellom politi og Forsvaret.

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Karen Alette Melander, tlf. 22 24 54 28
eller informasjonsrådgiver Espen Strai, tlf. 22 24 51 41

Til toppen