Historisk arkiv

Lovtiltak mot terrorisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen fremmet i statsråd i dag forslag om en rekke lovtiltak mot terrorisme. Høringen har gitt viktige innspill som har ført til en rekke endringer i forhold til det opprinnelige lovforslaget. Definisjonen av terrorisme er gjort mer presis og mindre omfattende. (12.04.2002) Les også:Odelstingsproposisjon nr. 61 2001/2002Fakta-ark om definisjon av terrorismeOversikt over endringer i lovforslaget i forhold til høringsutkastet

Pressemelding

Nr.: 46 - 2002
Dato: 12.04.2002

Lovtiltak mot terrorisme

Regjeringen fremmet i statsråd i dag forslag om en rekke lovtiltak mot terrorisme. Høringen har gitt viktige innspill som har ført til en rekke endringer i forhold til det opprinnelige lovforslaget. Definisjonen av terrorisme er gjort mer presis og mindre omfattende.

Det har vært behov for lovendringer for å oppfylle Norges forpliktelser etter FN-konvensjonen 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 (28. september 2001).

– Regjeringen har valgt å definere terrorhandlinger for å unngå at lovtiltakene får et unødig generelt virkefelt, sier justisminister Odd Einar Dørum, som påpeker at definisjonen også vil effektivisere det internasjonale samarbeidet for å bekjempe terrorisme.

På bakgrunn av kritiske, men konstruktive innspill under høringen er det gjort en rekke endringer i forhold til høringsutkastet. Definisjonen av terrorisme er gjort mer presis og mindre omfattende. Blant annet skal ikke skadeverk kunne bedømmes som en terrorhandling.

Når det gjelder utvidelse av adgang til å bruke ekstraordinære etterforsknings-metoder foreslås det i denne omgang ingen utvidelse. – Høringen har ikke avdekket noe stort behov for slike endringer nå. Jeg har lagt vekt på at blant annet Lund-utvalget og Riksadvokaten ber om at disse spørsmålene utsettes til to forskjellige lovutvalg har avsluttet sine arbeid ved slutten av året, sier Dørum.

Justisministeren understreker at forslagene respekterer menneskerettighetene.
– Noen høringsinstanser mener forslaget som ble sendt på høring har skapt tvil om menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Det er ikke slik. Lovforslaget er i tråd med de konvensjoner Norge er bundet av, sier Dørum.

Proposisjonen inneholder også forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet om endringer i utlendingsloven. Endringene vil gjøre det mulig å utvise utlendinger som har begått eller finansiert terrorhandlinger, eller gitt trygt tilholdssted til noen som de kjenner til at har begått slike handlinger. Utvisning vil ikke skje dersom utlendingen ved utsendelse risikerer å bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Privat til red.:

Statssekretær Jørn Holme svarer gjerne på spørsmål fra presse. Justisminister Odd Einar Dørum er også tilgjengelig selv om han er på Sundvolden i anledning Venstres landsstyremøte. Ta gjerne kontakt med Informasjonsenheten i Justisdepartementet for avtale om intervju.

Kontaktpersoner for øvrig:

Avdelingsdirektør Toril M. Øie, tlf. 22 24 53 84 eller
Lovrådgiver Knut Erik Sæther, tlf. 22 24 53 12

Les også:
Odelstingsproposisjon nr. 61 2001/2002
Fakta-ark om definisjon av terrorisme
Oversikt over endringer i lovforslaget i forhold til høringsutkastet