Historisk arkiv

Ny justitiarius

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Tore Schei er utnevnt til ny justitiarius i Høyesterett. Schei overtar i august etter Carsten Smith (26.04.02).

Pressemelding

Nr.: 50-2002
Dato: 26.04.2002
Kontaktperson i Høyesterett: Direktør Gunnar Bergby, tlf 22 03 59 02 eller mobil 97 57 21 39.

Tore Schei ny justitiarius

Høyesterettsdommer Tore Schei er i statsråd i dag utnevnt til ny justitiarius i Høyesterett. Schei overtar etter Carsten Smith, som går av for aldersgrensen fra august i år.

Tore Schei er født i 1946 i Oslo og avla juridisk embetseksamen i 1971. I perioden 1972 til 1981 arbeidet han som advokat ved Regjeringsadvokatembetet. I 1981 ble Schei utnevnt til lagdommer i Eidsivating lagmannsrett. Siden 1986 har han vært høyesterettsdommer.

Etter "Scandinavian Star" ulykken ledet han det nordiske regjeringsoppnevnte granskningsutvalget fra 1990 til 1991. Fra 1999 var han også leder av Tvistemålsutvalget, som la frem sin utredning i 2001. Schei har dessuten vært forfatter av kommentarutgaver til tvistemålsloven.

– Høyesterett har under justitiarius Carsten Smiths ledelse utviklet sin selvstendige rolle som uavhengig statsmakt, med særlig vekt på domstolenes ansvar for rettsutviklingen og vern av borgernes individuelle rettigheter. Jeg er overbevist om at Tore Schei vil sikre videreføringen av denne tradisjon, sier justisminister Odd Einar Dørum i en kommentar til utnevnelsen.

Fakta:

Høyesterettsjustitiarius er Norges Høyesterettsleder. Norges Høyesterett har ellers atten dommere.

Hver enkelt sak i Høyesterett settes med fem dommere. I visse tilfeller behandles den enkelte sak med samlet høyesterett (i plenum). Høyesrett behandler både sivile og strafferettslige saker og har myndighet på alle rettsområder. Alle saker som bringes inn for Høyesterett, blir først tatt hånd om av kjæremålsutvalget, som siler anker og avgjør kjæremål. Norges Høyesteretts kjæremålsutvalg regnes som en egen domstol og består av tre høyesterettsdommere i den enkelte sak. Mer om Høyesterett finner du på www.hoyesterett.no