Historisk arkiv

Regjeringen vil gi mer penger til tiltak mot terrorisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Nr.: 40 - 2002
Dato: 5.4.2002

Regjeringen vil gi mer penger til tiltak mot terrorisme

Etter terroraksjonene i USA ifjor har Regjeringen foretatt en kritisk gjennomgang av ressurssituasjonen for 2002 innen det sivile beredskap og politiets beredskap (inkl. Politiets sikkerhetstjeneste). – Gjennomgangen viser at vi må øke bevilgninger på 7 departementers ansvarsområder, sier justisminister Odd Einar Dørum. Regjeringen foreslo derfor i statsråd i dag å sette av 106,5 millioner kroner til tiltak mot terror.

– Regjeringens mål er å sikre samfunnet mot terrorangrep som kan få alvorlige konsekvenser for innbyggerne; angrep som fører til tap av liv og materielle verdier, sier Dørum.

Derfor legger Regjeringen vekt på tiltak som skal:

 • bidra til å stoppe og forhindre terrorangrep
 • bidra til å redusere kritiske samfunnsfunksjoners sårbarhet mot slik angrep
 • styrke samfunnets generelle krisehåndteringsevne
 • styrke samfunnets evne til å gjenopprette normal drift etter et terroranslag

Forslagene fremmes av justisministeren, som har samordningsansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap, i St.prp. nr. 54 (2001-2002) om tilleggsbevilgninger i 2002 knyttet til ressursbehovet innen det sivile beredskap og politiets (inkl. Politiets sikkerhetstjenestes) beredskap.

I tillegg vil Regjeringen vurdere å foreslå tiltak på Finansdepartementets område i forbindelse med revidert nasjalbudsjett 2002.

Liste over konkrete forslag:

 • Investeringer i utstyr til kommunikasjonskontroll (Politiets sikkerhetstjeneste)
 • Modernisering av IKT-løsningene (Politiets sikkerhetstjeneste)
 • Investeringer i ustyr til Datakrimsenteret (Økokrim)
 • Anskaffelse av en eller flere nukleære detektorer for plassering på grenseoverganger (Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten)
 • Anskaffelse av krypterte telefakser i politiet (Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten)
 • Administrative styrkinger (Politiets sikkerhetstjeneste og Direktoratet for sivilt beredskap)
 • Investeringer i utstyr til vakthold antiterror (Oslo politidistrikt)
 • Finansiering av utgifter til økt vakthold og livvakttjeneste etter 11. september 2001 (Oslo politidistrikt)
 • Ustyrsfornyelse til antiterrortjeneste (Oslo politidistrikt)
 • Finansiering av et prosjekt for å vurdere muligheter for stasjonær deteksjon av kjemiske stridsmidler (Direktoratet for sivilt beredskap)
 • Styrking av radiacmåletjenesten i Sivilforsvaret (Direktoratet for sivilt beredskap)
 • Utvikling av opplæringspakker for uttrykningspersonell hos nødetatene (Direktoratet for sivilt beredskap)
 • Investeringer i utstyr til deteksjon av biologiske stridsmidler i Sivilforsvaret (Direktoratet for sivilt beredskap)
 • Investeringer i ABC-verneutstyr til Sivilforsvarets fredsinnsatsgrupper (Direktoratet for sivilt beredskap)
 • Styrking av Sivilforsvarets atomulykkeberedskap (Direktoratet for sivilt beredskap)
 • Etablering av nasjonal mobil feltepidemiologisk gruppe (Nasjonalt folkehelseinstitutt)
 • Etablering av elektronisk meldingssystem for smittsomme sykdommer (Nasjonalt folkehelseinstitutt)
 • Oppgradering av utstyrsparken til atomulykkesberedskap (Statens strålevern)
 • Oppgradering av helseberedskapen mot kjemiske stridsmidler (Sosial- og helsedirektoratet)
 • Finansiering av tiltak for å bedre identifisering og diagnostikk (Veterinærinstituttet)
 • Investeringer i deteksjonsutstyr for eksplosiver til lufthavnene (Luftfartsverket)
 • Økt vakthold og sikring i departementsfellesskapet (Statens forvaltningstjeneste)
 • Investeringer i IT-tiltak i departementsfellesskapet (Statens forvaltningstjeneste)
 • Investeringer i fysiske sikringstiltak i departementsfellesskapet (Statens forvaltningstjeneste)
 • Delfinansiering av en nasjonal database for reservemateriell og kompetanse for kraftforsyningsberedskap (Norges vassdrags- og energidirektorat)

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Karen Alette Melander, tel: 22 24 54 28,
eller informasjonsrådgiver Lise Steensland, tel: 22 24 51 07