Historisk arkiv

Utlendinger og kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Det store flertallet av utlendinger i Norge er lovlydige. Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å bekjempe og forebygge kriminalitet begått av denne gruppen.(20.08)

Generell informasjon om utlendinger og kriminalitet

 • Utlendinger i Norge består av fire ulike grupper:
  • Asylsøkere
  • Registrerte utlendinger
  • Innvandrere
  • Uregistrerte utlendinger
 • Det store flertall i gruppene av asylsøkere, registrerte utlendinger og innvandrere begår ikke kriminalitet. Det er meget viktig at man ikke skjærer alle over en kam. Svært mange av de uregistrerte utlendingene bryter utlendingsloven ved å ta opphold her uten oppholdstillatelse og arbeid uten arbeidstillatelse.
 • Tiltak mot asylsøkere med grunnløse søknader virker kriminalitetsbekjempende. Eksempelvis: Fra Russland var bare 8% av asylsøkere anmeldt for straffbare forhold i 2002, mot 22% i 2001, og 33% i 2000.

TILTAK:

 • Rask asylbehandling av åpenbart ubegrunnede asylsøknader og kriminelle asylsøkere.
 • Kriminelle utlendinger prioriteres ved uttransport.
 • Politiet har i samarbeid med UDI laget: ” Håndbok om kriminalitet begått av asylsøkere og andre utlendinger med tidsbegrenset opphold”
 • Foreslått utvidelse av fengslingsfristen til 3 dager for politiets fremstilling av utlendinger for retten, når det gjelder saker etter utlendingsloven. Eksempelvis personer som bl.a. med skjellig grunn mistenkes for å oppgi uriktig identitet
 • Etter Regjeringens forslag har Stortinget vedtatt endring i utlendingsloven (nå i kraft-satt) for å kunne søke på fingeravtrykk (funnet på åsted) i utlendingsregisteret, og sammenligne med fingeravtrykk på asylsøkere og noen andre grupper av utlendinger.
 • Norge har tiltrådt Dublin-konvensjonen og lagt til rette for at fingeravtrykksystemet Eurodac får anvendelse i alle asylsaker (kan raskt avsløre asylsøkere som oppgir falsk identitet og som har fått avslag på asyl i annet Dublin-land)
 • Politiet øker nå frekvensen av grensenære kontroller (to spesialutstyrte biler med godt utbygde datakommunikasjonsløsninger for å effektivisere kontrollene utplasseres nå på Østlandet). Bruk av Schengen Informasjonssystem-register ved indre- og grensenærkontroll av utlendinger intensiveres.
 • Foreslått utvidet adgang til å utvise kriminelle utlendinger (bygger på felles arbeidsgruppe fra JD og KRD)