Historisk arkiv

Ny selskapsform i norsk rett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har lagt frem forslag til ny lov om europeiske selskaper (SE-selskaper). (12.11)

Pressemelding

Nr.: 81 – 2004
Dato: 12.11.2004

Europeiske selskaper – ny selskapsform i norsk rett

Regjeringen har i statsråd i dag lagt frem forslag til ny lov om europeiske selskaper (SE-loven). Med lovforslaget tas det sikte på å gjennomføre EU-forordning 2157/2001 om vedtektene for europeiske selskap (SE) i norsk rett.

Forordningen inneholder særskilte regler om opprettelse, organisering med mer av SE-selskaper. For øvrig skal nasjonale regler som gjelder for allmennaksjeselskaper (ASA) gjelde tilsvarende for SE-selskaper.

Den viktigste fordelen ved å velge å organisere et selskap som et SE-selskap, er muligheten til å flytte hovedkontoret til en annen EØS-stat uten å måtte gå veien om oppløsning og nystiftelse. Denne nye selskapsformen er således først og fremst et tilbud til selskaper som ser flere enn én EØS-stat som sitt marked, slik at deres muligheter til å drive virksomhet på tvers av nasjonale grenser blir lettere.

Kontaktperson: Lovrådgiver Ingeborg B. Holtskog Olebakken, tlf 2224 5692


Aktuell lenke:
 
Ot.prp nr. 17 (2004 – 2005) - Om lov om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)