Historisk arkiv

Alternativ til fengsel for rusmisbrukere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen vil endre straffeloven for å gi kriminelle rusmisbrukere et alternativ til fengsel. – Det er viktig for å forebygge ny kriminalitet og nye ofre at den domfelte får kontroll med sitt rusmisbruk, sier justisministeren. (29.04)

Pressemelding

Nr.: 30 – 2005
Dato: 29.04.2005

Alternativ til fengsel for kriminelle rusmisbrukere

Regjeringen vil endre straffeloven for å gi kriminelle rusmisbrukere et alternativ til fengsel.Det er viktig for å forebygge ny kriminalitet og nye ofre at den domfelte får kontroll med sitt rusmisbruk, sier justisminister Odd Einar Dørum.

– Bekjempelse av kriminalitet er ikke et eneansvar for etatene i justissektoren. Det er et samfunnsansvar som forutsetter medvirkning fra ulike forvaltningsnivåer og sektorer, understreker justisministeren.

Forslaget til endringer av straffeloven var sak i statsråd fredag. Et særskilt program for rusmisbrukere, som har begått narkotikarelatert kriminalitet, Narkotikaprogram med domstolskontroll, forkortet ND - skal prøves ut i to storbykommuner fra høsten 2005. Målet er både å forbedre hjelpe- og behandlingstilbud for tungt belastede rusmisbrukere og å forebygge ny kriminalitet. Programmet er et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg og ledd i en strafferettslig reaksjon.

Retten skal kunne fastsette at domfelte må gjennomføre programmet for å utsette straffegjennomføring i fengsel. Programmet kan inneholde behandlingsopplegg, skole- og arbeidstiltak, oppfølging for dem som har et boligproblem, fritidsopplegg og andre tiltak som er viktig for den enkeltes rehabilitering og integrering i samfunnet.

– Vi ønsker en ny og bedre politikk overfor kriminelle rusmisbrukere. Det hjelper lite at slitne narkomane straffes med fengsel, men ikke får hjelp å kvitte seg med sin avhengighet av narkotika, sier justisministeren videre.

Tungt belastede rusmisbrukere som begår gjentatte narkotikarelaterte lovbrudd, skaper store utfordringer for strafferettssystemet, for behandlingsapparatet og samfunnet for øvrig. Både nasjonalt og internasjonalt er det behov for å tenke nytt for denne gruppen, som har mange sammensatte og komplekse problemer.

Lovforslaget bygger på konklusjonene fra en arbeidsgruppe, satt ned av Justisdepartementet. Ideen er hentet fra Drug Courts i USA, som senere er innført og videreutviklet i Irland og Skottland. Narkotikaprogrammet skal styrke den samlede innsatsen for behandling og hjelp til rusmisbrukere gjennom forpliktende tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.

Prosjektet skal evalueres før departementet eventuelt foreslår å gjøre ordningen permanent.

Aktuell lenke: