Historisk arkiv

Bedre forbrukervern i strømavtaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår at strømavtaler inngått med forbrukere blir regulert av forbrukerkjøpsloven. – Forbrukeren vil dermed få et lovfestet vern ved kjøp av strøm på samme måte som ved andre ytelser som omfattes av forbrukerkjøpsloven, sier justisminister Odd Einar Dørum. (09.09)

Pressemelding

Nr.: 63-2005
Dato: 09.09.2005

Bedre forbrukervern i strømavtaler

Regjeringen foreslår en lovregulering slik at strømavtaler inngått med forbrukere blir regulert av forbrukerkjøpsloven. – Forbrukeren vil dermed få et lovfestet vern ved kjøp av strøm på samme måte som ved andre ytelser som omfattes av forbrukerkjøpsloven, sier justisminister Odd Einar Dørum.

– Det har under høringen vært betydelig uenighet om mange av spørsmålene. Jeg er derfor glad for at vi har lykkes med å komme frem til en tydeliggjøring og styrking av forbrukernes rettsstilling, sier Dørum.

Regjeringens forslag om lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere er en oppfølging av NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere.

Forslaget går ut på at strømavtaler skal reguleres av forbrukerkjøpsloven. Dette innebærer at forbrukeren vil få tilsvarende vern ved kjøp av strøm som ved andre ytelser som omfattes av loven. Dersom nettselskapet ikke oppfyller sin forpliktelse, kan forbrukeren på nærmere vilkår holde tilbake betalingen, kreve prisavslag eller erstatning.

– Regjeringen er opptatt av å sikre forbrukernes rettigheter i kraftmarkedet. Dette lovforslaget kommer i tillegg til forslag om å gi forbrukerne økonomisk kompensasjon dersom strømmen uteblir, og tiltak for å sikre at nettleien holdes på et moderat nivå i årene fremover, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Forbrukermyndighetene har fremforhandlet standardkontrakter med bransjen, som allerede i dag gir forbrukere rettigheter ved strømkjøp og nettleie. Men disse reglene er ikke bindende for alle i bransjen. – En viktig forbedring er at forbrukernes rettigheter blir lovfestet, slik at alle i bransjen må følge de samme reglene, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Tydeligere regler om stengning av strøm
Regjeringen foreslår også å lovfeste regler om stenging av anlegg ved forbrukerens kontraktsbrudd. Siden strøm er et nødvendighetsgode, er det viktig at forbrukeren sikres et godt vern. En lovfesting er til fordel for forbrukerne fordi grensene for når nettselskapet har rett til å stenge av strømmen blir tydeligere. Sentralt i dette forslaget er at forbrukeren i god tid skal varsles om nettselskapets planlagte stenging.

Egen tvistenemnd
I tillegg foreslås det regler som legger til rette for at det etableres en nemndsordning for tvisteløsning, som alle energiselskaper må være tilknyttet. Lovregulering vil bidra til å gi Elklagenemnda styrket autoritet og gjennomslagskraft. Etter forslaget skal nemndsavtalen kunne godkjennes av Kongen og krav om nemndstilslutning stilles som vilkår for omsetningskonsesjon.

– Nemnda vil gi forbrukerne en enkel og billig klagemulighet. Dette innebærer en styrking av forbrukernes stilling, uttaler Dørum.

Aktuelle lenker:
 
Ot. prp. nr. 114 (2004–2005) om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler)

NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere

Faktaark: Hovedpunkter i Ot.prp. nr 114 (2004-2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler)

Regjeringens 10 punkter for økt forbrukerfokus i kraftmarkedet