Historisk arkiv

Økt satsing på juridisk grunnforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Satsingen på juridisk forskning videreføres og styrkes. Det legges opp til en bevilgning på fire millioner kroner i 2006. I tillegg kommer bevilgninger fra Norges forskningsråd. – Jeg er veldig glad for at vi kan bidra for å få fart på den juridiske grunnforskningen, sier justisministeren. (14.10)

Pressemelding

Nr.: 72 – 2005
Dato: 14.10.2005

Økt satsing på juridisk forskning.

Satsingen på juridisk forskning videreføres og styrkes. Det legges opp til en bevilgning på 4 millioner kroner i 2006. I tillegg kommer bevilgninger fra Norges forskningsråd. Særlig styrking av den juridiske grunnforskningen har tidligere blitt satt på dagsorden av justisminister Odd Einar Dørum gjennom et eget ”Krafttak for juridisk forskning”.

– Jeg er veldig glad for at vi kan bidra på denne måten for å få fart på den juridiske grunnforskningen. Det er et tankekors at vi har for lite kunnskap om virkningen av lover og regler, all den tid demokratiet blant annet kjennetegnes ved at styring særlig skjer ved hjelp av økonomiske virkemidler - og lover og regler, sier Dørum.

Justisdepartementet har i samarbeid med Norges forskningsråd og de tre juridiske fakultetene lagt et godt grunnlag for en styrking av den juridiske forskningen. Det foreligger en innstilling (Krafttak for juridisk forskning) som danner en helt nødvendig og nyttig plattform for det videre arbeidet.

Behovet for en satsing på juridisk forskning er dessuten synliggjort og beskrevet i St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning og St.meld. nr. 17 (2004-205) Makt og demokrati.

Satsingen vil blant annet bli rettet mot å heve den juridiske ekspertisen innen områder som service- og forbrukerrettigheter, konkurransevilkår og mot statlige tilsynet med fristilt virksomhet. Videre gir økt inkorporering av internasjonale konvensjoner i norsk rett og i det norske lovverket økt behov for juridisk forskning og kompetanse.

I den forestående utvidelse av satsingen og samarbeidet med Norges forskningsråd fremheves behovet for å styrke rekrutteringen av forskere på det juridiske området.

Forskningen i 2006 skal skje i form av ”Institusjonsforankrede strategiske prosjekter” via Norges forskningsråd. Dette innebærer at forskningsinstitusjoner inviteres til søke om midler til å realisere sine egne forskningsstrategier. En koordineringsgruppe med representanter fra Justisdepartementet, Norges forskningsråd og de juridiske fakultetene vil stå sentralt i det videre arbeidet med krafttaksstrategien.


Aktuelle pekere: