Historisk arkiv

Oppheving av straffebudet mot tigging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

– Straff er ikke rett reaksjon overfor den som ber andre borgere om penger, sier justisminister Dørum. Men pågående og truende tigging skal fortsatt være straffbart, og justisministeren vil også intensivere kampen mot bakmenn i tiggervirksomhet. (09.09)

Pressemelding

Nr.: 62-2005
Dato: 09.09.05

Oppheving av straffebudet mot tigging

– Straff er ikke rett reaksjon overfor den som ber andre borgere om penger, sier justisminister Odd Einar Dørum. Men pågående og truende tigging skal fortsatt være straffbart, og justisministeren vil også intensivere kampen mot bakmenn i tiggervirksomhet.

I statsråd i dag la regjeringen frem forslag om å oppheve løsgjengerloven fra 1900. De fleste bestemmelsene er enten allerede opphevet, eller har gått ut av bruk. Bestemmelsen om ordensforstyrrelser begått i beruset tilstand, § 17, foreslås innlemmet i straffelovens bestemmelse om ordensforstyrrelser (§ 350). Straffebudet gjøres rusnøytralt, slik at ikke bare alkoholpåvirkning omfattes.

Straffebudet mot tigging (§ 11) foreslås ikke videreført. Men det kan fortsatt være behov for å kunne bortvise enkelte tiggere. Kommuner skal etter forslaget kunne gi lokale politivedtekter om bortvisning av tiggere som forstyrrer ro og orden. Et forslag om å kunne gi vedtekter om tiggere som opptrer truende eller kvalifisert plagsomt, vil bli sendt på høring. Det samme gjelder et forslag om å endre straffeloven § 224, slik at det går uttrykkelig frem at det å utnytte eller forlede andre til tigging, omfattes av bestemmelsen om menneskehandel.

Om lov om oppheving av løsgjengerloven og om endringer i straffeloven mv.