Historisk arkiv

Endringer i lovtiltak mot terrorisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Endringer i lovtiltak mot terrorisme

Nedenfor er en oversikt over endringer i forslaget til definisjon av terrorhandling (§ 147 a) sammenholdt med utkastet som ble sendt på høring 20. desember 2001.

Endringer i straffeloven § 147 a

  • terrorforsettet har fått en mer presis utforming
  • grovt skadeverk (straffeloven § 292) skal ikke lenger kunne utgjøre en terrorhandling
  • grov legemsbeskadigelse (straffeloven § 231) skal bare kunne anses som en terrorhandling dersom det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter som nevnt i straffeloven § 232
  • straffeloven § 161 om anskaffelse av bl.a. sprengstoff for å begå en forbrytelse er tatt ut av listen over handlinger som skal anses som terrorhandlinger dersom kravene til terrorforsett er oppfylt
  • å true med å begå en terrorhandling er tatt ut av oppregningen av mulige terrorhandlinger, og regulert i et eget ledd med en lavere strafferamme
  • færre allmennfarlige forbrytelser skal kunne anses som terrorhandlinger
  • forslaget om en generell kriminalisering av planlegging og forberedelse av terrorhandlinger er ikke fulgt opp
  • de særskilte forbundsreglene som ifølge forslaget som ble sendt på høring skulle kunne utgjøre en terrorhandling (straffeloven §§ 233 a og 159), er tatt ut av listen over mulige terrorhandlinger

Ingen nye bestemmelser er føyd til i § 147 a.

Endringer i straffeloven § 147 b

Forslaget til regler om båndlegging er endret slik at overtredelse av § 147 b ikke gir grunnlag for båndlegging.