Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Brev vedrørende P4s bruk av FM-5 nettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har i dag sendt brev til advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech vedrørende P4 og bruk av FM-5 nettet. (17.12.03)

Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

PKS-30993

2003/02640 ME/ME3 ASK:elt

17.12.2003

P4 - bruk av FM-5 nettet

Vi viser til Deres brev av 15. desember d.å., hvor De på vegne av P4 Radio Hele Norge AS hevder at P4 har rett til å benytte FM5-nettet før 1. januar 2004. Departementet vil også vise til at det via annonser i dagspressen fremgår at P4 har startet sendinger i FM5-nettet. Norkring opplyser også at sendingene i FM4-nettet delvis er avviklet.

1. Merknader til brev av 15. desember 2004

Kultur- og kirkedepartementet viser til sitt brev av 4. desember d.å., og gjentar at P4 må ha en kringkastingskonsesjon for å drive kringkastingssendinger i FM5-nettet før 1. januar 2004.

I Deres brev påpekes bl.a. at P4s eksisterende kringkastingskonsesjon, som gjelder fram til 31. desember 2003, ikke er knyttet til spesifikke frekvenser eller nett. Departementet vil her bl.a. vise til at det forut for konsesjonstildelingen 14. januar 1993 ble foretatt en omfattende kartlegging og koordinering av hvilke frekvenser i FM-båndet som skulle inngå i sendernettet for P4. P4 har hatt rett til å drive riksdekkende bakkebasert radiokringkasting via de frekvenser som ble definert inn i dette nettet. Departementet vil tilføye at implikasjonen av Deres påstand er at P4 i konsesjonsperioden skal har hatt en form for blancofullmakt til å disponere frekvenser på FM-båndet. Dette er selvsagt ikke tilfelle.

I Deres brev anfører De videre en rekke punkter som hevdes å skulle tale for at P5 konsesjonen ikke er til hinder for at P4 tar i bruk FM5-nettet på et tidligere tidspunkt. Departementet vil kommentere disse punktene fortløpende:

ad 1: Departementet slutter seg til at P5-konsesjonen først har virkning fra 1. januar 2004.

ad 2: I § 1-6 i P4s nye konsesjonsvilkår er det fastsatt følgende: ” Konsesjonæren får rett til å distribuere sine sendinger i det femte riksnettet i FM-båndet fra 1. januar 2004.” I Deres brev hevder de at denne passusen innebærer at P4 etter 1. januar får en rett til å disponere FM5-nettet, men at det ikke er grunnlag for å hevde at det ikke er tillatt å sende i nettet før konsesjonen er trådt i kraft. Departementet stiller seg uforstående til P4s tolkning av denne bestemmelsen. Det råder ingen tvil om at intensjonen bak bestemmelsen var å presisere at konsesjonen først skulle kunne tas i bruk fra 1. januar 2004. Dette er etter vårt syn også den eneste rimelige lesningen av bestemmelsen.

ad 3: Anførselen her er uten relevans for saken. Departementet har ikke til hensikt å endre innholdet av P4s nåværende konsesjon (til ugunst for P4). Departementet har kun presisert at P4s nye konsesjon først trer i kraft 1. januar 2004 og at selskapets nåværende konsesjon utelukkende gjelder sendinger i det definerte P4-nettet.

ad 4: Konsesjoner etter kringkastingsloven og frekvenstillatelser etter ekomloven må nødvendigvis sees i sammenheng. Dette følger som en logisk og ganske åpenbar konsekvens av at ingen av disse tillatelsene/konsesjonene gir mening uten den andre. Vi viser for øvrig til omtalen ovenfor av sammenhengen mellom den opprinnelige P4-konsesjonen og P4-nettet som ble definert tidlig på 90-tallet.

ad 5: Departementet har forståelse for P4s behov for å teste sendinger i det nye FM5-nettet før ordinær sendestart 1. januar 2004. Dette er bakgrunnen for at vi i møte 15. desember med representanter for P4 gikk langt i retning av å antyde at en eventuell søknad om konsesjon for prøvedrift i P5-nettet vil bli innvilget. Deres etterlysning av hvilket saklig hensyn som ligger til grunn for å nekte P4 prøvesendinger i FM5-nettet fremstår derfor som malplassert.

Avslutningsvis uttaler De at De vil anbefale P4 å søke erstattet ethvert tap som selskapet påføres dersom KKD skulle ”... tvinge P4 til å stanse lovlige kringkastingssendinger eller sette begrensninger på bruk av frekvenstillatelsene, ...).

Hvilke råd De vil gi Deres klient er ikke et anliggende for departementet.

Departementet vil for øvrig vise til at P4 har innbetalt et konsesjonsvederlag på kr 90 mill. for å en konsesjon som løper i 10 år fra 1. januar 2004. Vederlaget er knyttet til FM5-nettet. I og med at dette nå tas i bruk tidligere, vil departementet vurdere å kreve vederlag også for bruken i 2003.

2. Departementets vurdering av P4s faktiske bruk av sendernettene
P4 ble i brev av 4. desember 2003 orientert om departementets syn. Dette ble også fremført i møte 15. desember. Vi stiller oss derfor sterkt kritisk til at P4 tar seg til rette ved å starte sendinger i FM5-nettet uten å ha innhentet nødvendig tillatelse. Saken blir ytterligere forverret ved at vi nå er kjent med at P4 planlegger å delvis avslutte sine sendinger i P4-nettet til tross for at selskapet er kjent med departementets vurdering av hvilke forpliktelser som ligger i selskapets nåværende konsesjon fra 1993.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør