Historisk arkiv

150 millioner til kulturformål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen har i dag fordelt 150 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping for 2002 til Den kulturelle skolesekken, Frifond-ordningen, samt til investering og vedlikehold av lokale og regionale kulturelle møteplasser. (09.05.03)

Pressemelding

Nr.: 43/03
Dato: 09.05.2003
Kontaktperson: Eksp.sjef Kjell Myhren, tlf. 22 24 80 00

150 millioner til kulturformål

Regjeringen har i dag fordelt 150 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping for 2002 til Den kulturelle skolesekken, Frifond-ordningen, samt til investering og vedlikehold av lokale og regionale kulturelle møteplasser.

Etter en treårig opptrappingsperiode fram mot 2005 vil Norsk Tippings overskudd fordeles med en halvdel til kulturformål og en halvdel til idrettsformål. Midlene til idrettsformål fordeles i sin helhet av Kongen. Av midlene til kulturformål fordeles 2/3 av Stortinget og 1/3 av Kongen.

- Dette er et langt steg i retning av en langvarig styrking av kulturformidling i skolen, barne- og ungdomsarbeid lokalt og møteplasser for kultur over hele landet, sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

- I 2004 vil beløpet etter alt å dømme fordobles, og i 2005 vil det kunne bli fordelt 450 millioner kroner på de nevnte områdene, sier statsråd Svarstad Haugland.

60 millioner til Den kulturelle skolesekken
Av beløpet på 150 millioner kroner får Den kulturelle skolesekken 60 millioner. 36 millioner er allerede fordelt til fylkeskommunene (for fordeling se pressemelding (14.02.03)). 24 millioner kroner skal forvaltes av Norsk kulturråd og ABM-utvikling på basis av kriterier fastsatt av styringsgruppen for Den kulturelle skolesekken. Midlene skal være prosjektmidler og gå til produksjon og formidling av scenekunst, tiltak innenfor visuell kunst og musikk, satsning på leselyst, samarbeidstiltak mellom skolebibliotek og folkebibliotek, samt tiltak knyttet til kulturarv, kulturminner og vitensentre. Midlene vil bli utlyst om kort tid.

45 millioner til lokale og regionale møteplasser
Det er fordelt 45 millioner kroner til fylkeskommunene for videre fordeling av investeringstilskudd til lokale og regionale kulturbygg. Av dette fordeles 16 275 000 (36,2 %) til regionale og 28 725 000 (63,8 %) til lokale kulturbygg.

Se den fylkesvise fordelingen av midler til lokale og regionale kulturbygg
(pressemelding 15.05.2003)

Frifond-ordningen får 45 millioner
Frifond-ordningen styrkes med 45 millioner kroner i 2003. Midlene skal fordeles etter samme nøkkel som bevilgningene over statsbudsjettet. Det vil si 17 millioner kroner til musikk- og amatørteaterformål og 28 millioner kroner til Barne- og familiedepartementets ordning via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Den videre organiseringen av Frifond-ordningen skal drøftes i kulturmeldingen.