Historisk arkiv

Statsråd Svarstad Haugland ikkje samd med ESA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

- Eg er ikkje samd i ESA si vurdering om at Norsk Tipping ikkje kan ha einerett til drift av utbetalingsautomatar. Det er uansett ikkje aktuelt å vidareføra dagens ordning, seier kultur- og kyrkjeminister Valgerd Svarstad Haugland. ( 20.10.04)

Pressemelding

Nr.: 115/04
Dato: 20.10.2004
Kontaktperson: Informasjonssjef Signe Bjørvik tlf. 913 46 557

Statsråd Svarstad Haugland ikkje samd med ESA


- Eg er ikkje samd i ESA si vurdering om at Norsk Tipping ikkje kan ha einerett til drift av utbetalingsautomatar. Det er uansett ikkje aktuelt å vidareføra dagens ordning, seier kultur- og kyrkjeminister Valgerd Svarstad Haugland. – Eg meiner at ESA sitt standpunkt i saka ikkje bør leggjast til grunn av norske styresmakter, seier statsråden.

I ei grunngjeven fråsegn av 20. oktober 2004 hevdar ESA at Stortinget sitt vedtak bryt med EØS-avtalen.

- Automatreforma er eit avgjerande sosialpolitisk tiltak for å unngå at mange menneske blir speleavhengige. Stortinget og regjeringa meiner dette er det mest effektive tiltaket for å sikra forsvarleg automatdrift. Fleire blir speleavhengige av gevinstautomatane enn av noko anna lovleg lotteri eller pengespel i Noreg. Det ser likevel ikkje ut til at ESA har lagt dette til grunn for si vurdering, seier kultur- og kyrkjeminister Svarstad Haugland.

Stortinget vedtok i fjor at Norsk Tipping skal stå for all drift av gevinstautomatar frå 2006. Som ledd i reforma blir drifta av eksisterande automatar avvikla frå nyttår. Dei nye reglane vil gi færre og mindre aggressive automatar. Automatane vil forsvinna frå blant anna daglegvarebutikkane og bli underlagde direkte politisk kontroll. ESA har bedt om skriftleg tilbakemelding i saka frå norske styresmakter innan ein månad.

Dersom Regjeringa ikkje vil akseptera ESA sitt standpunkt i saka, er det ESA sjølv som må vurdera om det skal takast ut søksmål for EFTA-domstolen. Der vil det falla dom etter ein skriftleg og munnleg prosedyre.

Pressemedling frå ESA (EFTA Surveillance Authority) 20. oktober 2004: "Norway's gaming machines monopoly is contrary to EEA rules"

Reasoned opinion delivered to Norway (20.10.04) in accordance with Article 31 of the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice due to a breach by that State of Articles 31 and 36 of the EEA Agreement