Historisk arkiv

Adgangen til å kopiere til privat bruk videreføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet legger i dag frem en proposisjon om endringer i åndsverkloven, i hovedsak for gjennomføring av EUs opphavsrettsdirektiv. (11.02.05)

Pressemelding

Nr.: 25/05
Dato: 11.02.05
Kontaktperson: Bengt O. Hermansen, tlf. 22 24 80 42

Adgangen til å kopiere til privat bruk videreføres

Kultur- og kirkedepartementet legger i dag frem en proposisjon om endringer i åndsverkloven, i hovedsak for gjennomføring av EUs opphavsrettsdirektiv.

Forslaget opprettholder balansen mellom rettighetshavernes legitime interesser og viktige brukerhensyn, og viderefører hovedreglene i åndsverkloven.

Opphavsrettsdirektivet ble sommeren 2004 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen, med de forpliktelser dette medfører for Norge. Regjeringen fremmet i november i fjor en stortingsproposisjon med anmodning om Stortingets samtykke til at direktivet ble innlemmet slik EØS-komiteen hadde vedtatt. Et høringsutkast til endringer i åndsverkloven var på omfattende høring våren 2003.

Kopiering til privat bruk
Det er lagt vekt på å videreføre adgangen til å kopiere til privat bruk, men det foreslås visse begrensninger fordi digital teknologi gjør åndsverk langt mer sårbare for utstrakt kopiering uten kvalitetsforringelse. Det vil fortsatt være slik at andre kan kopiere for deg til din private bruk, men når det gjelder film og musikk vil det bare være familie og vennekretsen som kan bistå med slik kopiering. Adgangen til å kopiere til privat bruk gjelder ikke hvis man er klar over at man kopierer fra en ulovlig kilde, f.eks. der man vet at materiale er ulovlig lagt ut på nett. Hensikten med bestemmelsen er å redusere den massive deling av ulovlige filer som skjer over nettverk.

For privatbrukskopiering skal det også etter direktivet betales en kompensasjon til rettighetshaverne. En slik kompensasjonsordning har regjeringen foreslått i statsbudsjettet for 2005.

Forbud mot omgåelse av kopisperrer
Det foreslås et særskilt vern mot omgåelse av kopisperrer rettighetshaverne benytter for å beskytte sine verk. Departementet har gjort visse endringer i forhold til det som ble lagt frem i høringen i lys av de høringsinnspill som er kommet. Etter forslaget vil det være forbudt å omgå kopisperrer, men ikke hvis de hindrer privat brukers avspilling på relevant avspillingsutstyr, for eksempel der en CD pga. innlagte sperrer ikke kan spilles i bilstereoen. Det foreslås også forbud mot omsetning mv. av omgåelsesverktøy.

Enkelte andre endringer
Mye materiale i NRKs arkiver, både radio og fjernsyn, er en del av vår kulturarv. For å gjøre det mulig for NRK å bruke dette eldre materiale på nytt, foreslås en hjemmel for forenklet klarering gjennom såkalt avtalelisens (avtale med representative rettighetsorganisasjoner).

Departementet foreslår også at det skal være mulig med slik forenklet klarering for digital kopiering innenfor viktige områder som undervisning etc., slik det i dag er for fotokopiering gjennom Kopinoravtaler.

Forslaget vil også utvide gruppen av funksjonshemmede som det kan produseres særlig tilrettelagte eksemplar for, og dessuten vil det være mulig med digital distribusjon av slike tilrettelagte eksemplar til den funksjonshemmede.

Bibliotek, arkiv og museer skal etter forslaget kunne digitalisere sine samlinger, av plass- og bevaringshensyn. Videre skal det være mulig å betjene lånere ved at det gis tilgang til institusjonens samling fra dataterminaler i institusjonen. Det må fastsettes forskrifter om dette.

Utøvende kunstnere og produsenter gis ved forslaget enerettigheter på linje med det som i dag gjelder for opphavsmenn. De vil f.eks. selv kunne bestemme om deres opptak skal gjøres tilgjengelig i nettverk.

Mer om forslag til endringer i åndsverksloven

Faktaark om endringer i åndsverksloven – Hva vil endringsforslaget i hovedsak innebære?

Ot. prp. nr. 46 (2004-2005)

"Baker for smed" – innlegg i Dagsavisen, februar 2005 av statssekretær Yngve Slettholm

"Opphavsrett i informasjonssamfunnet" Kronikk i VG av
Kultur-og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.