Historisk arkiv

Styrking av språk- og litteraturfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 146/05
Dato: 14.10.2005
Kontaktperson: Eksp.sjef Kjell Myhren, Kulturavdelingen, tlf. 22 24 80 00

Styrking av språk- og litteraturfeltet

Regjeringen styrker språk- og litteraturfeltet med tilskuddsøkninger til flere utvalgte tiltak. Økningene skal fremme norsk språk, bidra til å øke lesegleden og formidle litteratur til et bredt publikum.

Følgende tiltak er foreslått styrket i 2006:

  • Den lenge planlagte innkjøpsordningen for sakprosa ble etablert sommeren 2005 og videreføres med helårsvirkning i 2006. 10 millioner kroner er øremerket den nye innkjøpsordningen i 2006.
  • Språkrådet får en økning på 1,5 millioner kroner, blant annet til to nye stillinger som ledd i arbeidet med å bygge opp en konsulenttjeneste for et bedre og mer forståelig offentlig språk. Konsulentene skal særlig arbeide med å styrke nynorsk målbruk i staten. Økningen skal ellers gå til å følge opp den gjennomførte omorganiseringen av Språkrådet gjennom etableringen av en permanent styrings- og organisasjonsmodell som skal sikre en utvidet samfunnsforankring av institusjonen.
  • Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene gis status som knutepunktinstitusjon. Tilskuddet til festivalen foreslås økt med 0,4 millioner kroner, slik at samlet tilskudd blir 1,3 millioner kroner.
  • Tilskuddet til Foreningen !les økes med 1,1 millioner kroner til 2 millioner kroner. Foreningen !les er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme lesing, særlig blant barn og unge.
  • Tilskuddet til senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet (NORLA) økes med 1,5 millioner kroner til vel 8,6 millioner kroner. NORLA arbeider med å informere om og formidle norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet i samarbeid med norske forlag og andre organ.
  • Norsk Ordbok 2014 skal foreligge komplett i jubileumsåret 2014. For å opprettholde framdriften er det foreslått å øke tilskuddet til prosjektet med vel 1 million kroner til 10,7 millioner kroner. Prosjektet finansieres i samarbeid med Universitetet i Oslo.
  • Tilskuddet til Kvæntunet – senter for kvænsk språk og kultur - foreslås økt med nær 1,7 millioner kroner til 3,3 millioner kroner. Økningen skal gå til opprettelse av en språknemnd for kvænsk og dekke økte utgifter til drift av nybygget som ble ferdigstilt tidligere i år.