Historisk arkiv

Bestemmelser for nærmiljøanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Bestemmelser for nærmiljøanlegg

Ordinære nærmiljøanlegg

Alminnelige bestemmelser

Der ikke annet er bestemt gjelder de generelle vilkårene for tildeling av spillemidlene til idrettsanlegg.

Definisjon

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.

Krav til søker

Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

For andre sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen. Det vil bli tillagt vekt om vedtektene inneholder bestemmelser som sikrer idretten og/eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift (se vedlegg 4).

Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller kunne omdannes til fortjeneste for private eiere.

Krav om eiendomsrett eller festerett til grunnen

Tilskuddssøker eller kommunen må ha tinglyst eiendomsrett til grunnen under anlegget eller tinglyst festerett til grunnen under anlegget på minimum 20 år. Kopi av bekreftet utskrift fra grunnboken skal følge søknaden.

I helt spesielle tilfeller kan departementet, etter forutgående skriftlig søknad, dispensere fra dette kravet. Søknadsfrist er 15. november.

Krav til anlegget

Området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Med ”barn og ungdom” menes aldergruppen 6-19 år. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet elle ordinære konkurranser i idrett. Nærmiljøanlegg kan samlokaliseres i tilknytning til skoleanlegg og /eller idrettsanlegg. Anlegg ved skole skal stå åpent etter skoletid.

Det understrekes at nærmiljøanlegg er uteanlegg.

Tilskuddsberettigede anleggstyper/elementer

Følgende anleggstyper/elementer er tilskuddsberettigede innenfor nærmiljøanleggsordningen:

- Flerbruksområder, inntil 2400 m². Alle typer underlag (tilrettelagt for f.eks.
ballspill, hopp, løp, kast og turnaktiviteter).

- Skileikanlegg.

- Skateboard/rullebrettbane/inline hockey.

- Hoppbakker med mindre K enn 20 m.

- Tursti/turløype lenger enn 500 m.

- Mindre skibakker med høydeforskjell under 30 m.

- Utendørs klatrevegg/buldrevegg.

- Ballvegg/Ballbinge.

- Streetbasketanlegg.

- BMX/Offroad/Trick/Ferdighetsløype.

- Mobil/permanent kunstisflate 1Det kan søkes om spillemidler til mobile kunsisanlegg innenfor spillemiddelordningen knyttet til nærmiljøanlegg. Det gis støtte til 50% av godkjente kostnader begrenset oppad til 1,2 mill. kroner. (minimum 1200 m², maksimum 2400 m²).

- Nærmiljøkart.

- Vanningsanlegg/vannkum i tilknytning til balløkker/flater for islegging til
skøyteaktiviteter vinterstid.

- Sandvolleyball

- Faste bordtennisbord

- Godkjente minimålbur

- Nettstativ

- Stativ for basketball

- Lysanlegg

- Vant

Flere av anleggselementene er egnet for å kunne kombineres med hverandre og vil bl.a. kunne inngå i et ”multianlegg” 2Med multianlegg menes en arena for mange slags aktiviteter, primært rettet mot ungdom. Mestring kombineres med det sosiale. Det er Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) som har lansert dette begrepet for å markere at fokus i større grad rettes mot tilrettelegging for ungdom. for ungdom.

Det understrekes at anleggseier har ansvar for sikkerhet ved anleggene.

Teknisk krav og godkjenning

Teknisk oppbygging av areal for nærmiljøanlegg bør i størst mulig grad følge gjeldende anbefalinger for teknisk oppbygging av tilsvarende ordinære idrettsanlegg. Det er også utarbeidet egne veiledere for enkelte anleggstyper som f.eks. skileikanlegg og sandvolleyballbaner. Det anbefales at disse benyttes ved utforming av anleggene.

Forøvrig vises det til ”Idéhefte for tilrettelegging for uteaktiviteter i nærmiljøet – i skole og fritid. Eksempler på løsninger”. Heftet kan kjøpes ved henvendelse til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Planene skal forhåndsgodkjennes i kommunen før byggearbeider igangsettes. Det understrekes at aktivitet i nærmiljøanleggene vil medfører støy som i boligområder kan være sjenerende for naboer. Planene bør derfor vurderes spesielt i forhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser for plassering av slike anlegg.

Tilskuddsbeløp og beløpsgrense

Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr 400 000. Nedre godkjente kostnadsramme er kr 80 000.

Det kan gis støtte med inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til

kr 200 000. Tilskuddsbeløpet må være større enn kr 40 000.

En kan søke om spillemidler opp til tre omganger (tre byggetrinn). Maksimalt tilskuddsbeløp til et enkelt anleggssted vil altså være kr 600 000 (godkjent kostnad
kr 1 200 000).

Merk:

• Særlige tilskuddssatser (jf. punkt 2.7.2) gjelder ikke for nærmiljøanlegg.

• Samlet statlig tilskudd kan ikke overstige 50 % av godkjente kostnader.

• Summen av offentlige tilskudd (kommunale midler, fylkeskommunale midler og
statlige midler inklusive spillemidler) kan ikke utgjøre et høyere beløp enn
kontantutgiftene i kostnadsoverslaget.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres på komplett utfylt søknadsskjema for nærmiljøanlegg

V-0081. Følgende vedlegg skal følge søknaden:

a) Prosjektplan med tegninger og beskrivelse i tråd med retningslinjene. Tegninger
og beskrivelse skal inneholde omtale av anlegget/området som helhet, også ikke-
tilskuddsberettigede elementer og kostnader.

b) Plan for drift av anlegget

c) Behovsvurdering

d) Dokumentasjon på finansiering

e) Kopi av bekreftet grunnboksutskrift for grunnen der anlegget skal bygges.

Kommunen skal fylle ut søknadsskjemaets side 4.

Beregning av dugnad

Arbeidet må kostnadsberegnes ved f.eks. innhenting av anbud fra kommune eller firma (entreprenør, snekker e.l.). Dersom man ønsker å gjøre arbeidet på egen hånd, vil dugnadsverdien være lik anbudssum uten merverdiavgift.

Søknaden må være fremmet til kommunen innen den frist som fastsettes i den enkelte kommune. Kommunen saksbehandler og prioriterer alle søknadene for oversendelse til fylkeskommunen innen 15. januar. For sent innkomne søknader godkjennes ikke.

Nærmiljøanlegg i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Nærmiljøanlegg med en kostnadsramme over kr 80 000, kan tas inn i den årlige rulleringen av planen.

Det forutsettes ikke at nærmiljøanlegg med en total kostnadsramme under

kr 80 000 er ført opp i handlingsplanen. Slike anlegg bør likevel være omtalt et annet sted i planen.

Generelle kommentarer

Det oppfordres til dialog mellom lokale frivillige organisasjoner, eksempelvis idrettslag, og skole ved bygging av nærmiljøanlegg i tilknytning til skolens utearealer. Dette som et ledd i utvikling av gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.

Krav til driften av anlegget

Åpent for idrettslig aktivitet

Anleggseier har plikt til å holde anlegget åpent for idrettslig aktivitet i 20 år fra ferdigstillelse av anlegget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis, eller for de idretter som har faste sesonger, på sesongbasis.

Nedlegging eller bruksendring av anlegget i løpet av denne 20-årsperioden skal ikke skje, med mindre det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Dersom anlegget blir midlertidig stengt for 3 måneder eller mer, plikter anleggseier på forhånd å orientere departementet. Denne plikten påhviler også kommunen. Departementet har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning av anlegget. Blir anlegget ikke åpnet i løpet av seks måneder, regnes stengningen som mislighold, med mindre det foreligger skriftlig godkjennelse fra departementet for en forlenget stengning.

Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet opphold orientere departementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen.

Andre krav til driften av anlegget

Øvrige krav til driften av anlegget følger av pkt. 2.4.

Krav og retningslinjer for føring av regnskap og revisjon av
regnskapet

Regnskapsplikt

Alle søkere som mottar spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, plikter å levere regnskap. For prosjekter med tilskudd over kr 100 000, skal regnskapet være godkjent av kommunerevisjonen. For prosjekt med tilskudd under

kr 100 000 stilles det ikke krav om at regnskap skal være godkjent av kommunerevisjonen, men annen revisor kan benyttes, f.eks. valgt revisor.

Siste del av tilskuddet blir ikke utbetalt før revidert regnskap er levert.

Departementet har fastsatt nærmere regler og bestemmelser for bruken av tildelte midler, utbetaling, regnskap og kontroll. Regnskapene skal revideres av kommunerevisjonen.

Fylkeskommunen og/eller departementet kan kreve å foreta kontroll og kan kreve innsendelse av fullstendig regnskap med bilag.

Generelle regler for regnskapsføringen

- regnskapsføreren skal være kvalifisert og kjenne retningslinjene

- det skal føres eget anleggsregnskap med kasse, bank eller postkonto

- regnskapsansvarlig og konto for anlegget skal oppgis før anlegget påbegynnes

- regnskapet skal være sammenlignbart med kostnadsoverslaget

- alle utbetalinger og innbetalinger skal dokumenteres

- alle kontantinntekter som skal finansiere anleggskostnadene, skal føres i
regnskapet

- Skattelovgivningens bestemmelser vedrørende innberetningsplikt, skattetrekk,
arbeidsgiveravgift m.v. skal følges.

Verdien av gaver (ikke pengegaver), rabatter og dugnad

For poster hvor hele arbeidet eller deler av arbeidet er utført på dugnad, skal verdien av dugnad settes til det beløp dette arbeidet er ført opp med i det godkjente kostnadsoverslaget i søknaden. Det er fylkeskommunen som godkjenner det endelige kostnadsoverslaget. Det er ikke anledning til å føre opp et høyere beløp enn i godkjent søknad. Det skal ikke beregnes merverdiavgift på dugnad, gaver og rabatter. Dersom det er betalt for arbeid som i søknaden var oppført som dugnad, rabatter eller gaver, skal verdien i regnskapet for disse postene nedjusteres med tilsvarende beløp. Verdien vil i stedet fremkomme som en betalt utgift under kontantutgifter i regnskapet.

Krav om godkjenning av anlegget før revisjon av regnskapet

Kommunen skal bekrefte at anlegget er fullført i samsvar med godkjente planer.

Revisjon av regnskapet

Avsluttet regnskap, regnskapsbøker, bilag og kontoutskrifter skal uoppfordret overleveres til kommunerevisor for revisjon. Sammen med regnskapet skal det følge et utfylt regnskapsskjema, jf. skjemaet som inngår i ”Søkerhefte”. Kommunerevisor må også ha utlevert kopi av endelig godkjent søknad med vedlegg (fra kommunen eller fylkeskommunen).

Sluttsum for anlegget

Kommunerevisjonen skal revidere kontantutgiftene og kontantinntektene, og påse at verdien av dugnad, gaver og rabatter i regnskapet er i samsvar med retningslinjene for verdsettelse av disse postene.

Kommunerevisjonen må spesielt påse at utgifter som ikke er tilskuddsberettigede ikke inngår i sluttkostnad for anlegget.

Summen av kontantutgifter pluss fastsatt verdi av gaver, dugnad og rabatter (dvs. tilskuddsberettigede utgifter), utgjør sluttkostnad for anlegget.

Dersom kommunerevisjonen underskriver på forsiden av regnskapsskjema om at regnskapet er ”funnet i orden”, innebærer dette at revisor finner sluttkostnad for anlegget tilfredsstillende verifisert.

Beløpene som revisor godkjenner må spesifiseres på ikke-betalte utgifter, kontantutgifter og kontantinntekter.

Utbetaling av tilskudd, retningslinjer for kontantoverskudd

Tildelte midler blir etter tilskudd utbetalt fra fylkeskommunen til kommunekassereren (eller tilsvarende kontor) i vedkommende kommune. Kommunekassereren oversender midlene til søkeren.

Utbetaling fra fylkeskommunen skal skje på bakgrunn av de beløpene revisor har godkjent. Eventuelle restbeløp skal inndras av fylkeskommunen.

Fylkeskommunen skal inntil revidert regnskap foreligger, holde tilbake et restbeløp som utgjør minimum 15 % av tilskuddsbeløpet.

Kontantoverskudd

Dersom summen av kontanttilskudd (som f.eks. kommunale, fylkeskommunale, statlige og private tilskudd) som tilskuddsmottaker har mottatt, er større enn kontantutgiftene, innebærer dette at mottakeren vil få et kontantoverskudd. Et eventuelt kontantoverskudd skal fremgå på regnskapsskjemaet.

Departementet har gitt føringer i pkt. 1-3, for den andel av et eventuelt kontantoverskudd som tilsvarer finansieringsandelen av spillemidler i forhold til revidert godkjent sluttsum for anlegget.

Dersom revidert godkjent sluttsum for anlegget er kr 100 000 og tildelte spillemidler utgjør kr 33 000, innebærer dette en finansieringsandel på 1/3. Med et kontantoverskudd på f.eks. kr 21 000, vil det si at kr 7 000 av kontantoverskuddet må brukes til bestemte formål for at beløp skal kunne utbetales. Denne delen av kontantoverskuddet kalles heretter SPM-overskudd.

Når fylkeskommunen har mottatt revidert sluttregnskap og regnskapsskjema for anlegget, og et eventuelt kontantoverskudd er klarlagt, skjer siste delutbetaling etter følgende retningslinjer:

1. Restbeløpet av tilskuddet basert på revidert sluttkostnad, minus et eventuelt SPM-
kontantoverskudd, inngår i sin helhet i siste utbetalingsbeløp.

2. Fylkeskommunen har adgang til å utbetale en andel av SPM-kontant-overskuddet,
eventuelt hele beløpet, under forutsetning av at beløpet primært går til å fremme
anleggets estetiske kvaliteter (både selve anlegget og utenomhus og
miljøtilpasning).

3. SPM-kontantoverskudd under kr 5 000 er unntatt disse retningslinjene og
utbetales uten føringer.

Sammen med revidert regnskap må tilskuddsmottakere sende inn en redegjørelse til fylkeskommunen om bruken av SPM-overskuddet, med tilhørende kostnadsoverslag for de tiltak som utføres. SPM-kontantoverskuddet som utbetales skal gå til å dekke kontantutgifter.

Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Om tilskuddsordningen

Departementet har ved hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål i 2004 avsatt 15 mill. kroner til forenklet ordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Summen fordeles mellom fylkene ut fra andel barn og ungdom (6-19 år) i de respektive fylkeskommunene.

Alminnelige bestemmelser

Der ikke annet er bestemt gjelder de generelle vilkårene for tildeling av spillemidler til idrettsanlegg.

Definisjon

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.

Krav til søker

Søkere om tilskudd av spillemidler til forenklet nærmiljøanleggsordning kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

For andre sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen. Det vil bli tillagt vekt om vedtektene inneholder bestemmelser som sikrer idretten og/eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift. (se vedlegg 4)

Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller kunne omdannes til fortjeneste til private eiere.

Krav om eiendomsrett eller festerett til grunnen

Tilskuddssøker eller kommunen må ha tinglyst eiendomsrett til grunnen under anlegget eller tinglyst festerett til grunnen under anlegget på minimum 10 år. Kopi av bekreftet utskrift fra grunnboken skal følge søknaden.

Krav til anlegget

Områdene skal være fritt allment tilgjengelige og beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller til ordinære konkurranser i idrett.

Det understrekes at nærmiljøanlegg er uteanlegg.

Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg og/eller idrettsanlegg. Ved samlokalisering med idrettsanlegg gjelder som nevnt over, at nærmiljøanlegget skal være for egenorganisert fysisk aktivitet, og at anlegget skal stå åpent etter skoletid.

Tilskuddsbeløp og beløpsgrense

Godkjent kostnad er begrenset oppad til kr 80 000. Nedre godkjente kostnadsramme er

kr 20 000.

Det gis støtte med inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr 40 000. Tilskuddsbeløpet kan ikke være mindre enn kr 10 000.

Tilskuddsberettigede elementer

Det foretas en fortløpende skjønnsmessig vurdering i fylkeskommunene.

Det understrekes at fysisk aktivitet for aldersgruppen 6 – 19 år skal være i fokus.

Departementet minner om at anleggseier har ansvar for sikkerhet ved anleggene.

Ikke tilskuddsberettigede elementer

Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen.

Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.), er ikke tilskuddsberettiget.

Saksgang

Det kan søkes gjennom hele året. Søknaden sendes direkte til fylkeskommunen. Søker fyller ut søknads- og regnskapsskjema (V-0902), tar kopi og videresender til kommunen. Kommunen fyller ut geodata og underskriver på side 4 og videresender søknad til fylkeskommunen. Dersom søker får positiv tilbakemelding fra fylkeskommunen, føres regnskapet på kopi av søknadsskjema. Midlene utbetales etter at revidert regnskap er mottatt i fylkeskommunen.

Behandlingstid i fylkeskommunen: Hovedregel: inntil 5 uker.

Krav til søknaden

Det er utarbeidet eget forenklet søknads- og regnskapsskjema.

Følgende vedlegg skal følge skjemaet:

• Bekreftet utskrift fra grunnboken

• Situasjonsplan (anlegget tegnet inn på kart)

• Enkel plan for drift og vedlikehold

• Tegninger som viser oppbygning av anlegget

• Dokumentasjon på de ulike delene av finansieringsplanen

• Underskrift fra kommunen

Det settes korte frister for gjennomføring av de enkelte anlegg. Fristen, som fastsettes av fylkeskommunen, vil variere fra 1-9 måneder, avhengig av årstid for tilsagn og anleggets kompleksitet. For anlegg som ikke blir ferdig innenfor fastsatt frist trekkes tildelte midler tilbake.

Den enkelte fylkeskommune har ansvar for å følge opp dette punktet.

Kommunen har ansvar for å registrere anlegget i Kultur- og kirkedepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader, når det er ferdig. For øvrig er det ikke et krav om at mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg skal taes inn i kommunal plan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet. Det oppfordres imidlertid til at kommunene omtaler anleggene med hensyn til prioritering.

Generelle kommentarer

Det oppfordres til dialog mellom lokale frivillige organisasjoner, eksempelvis idrettslag, og skole ved bygging av nærmiljøanlegg i tilknytning til skolens utearealer. Dette som et ledd i utvikling av gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.

Krav til driften av anlegget

Åpent for idrettslig aktivitet

Anleggseiere har plikt til å holde anlegget åpent for idrettslig aktivitet i 10 år, fra ferdigstillelse av anlegget. Nedlegging eller bruksendring av anlegget i løpet av denne 10-årsperioden skal ikke skje med mindre det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra departementet.

Dersom anlegget blir midlertidig stengt for 3 måneder eller mer, plikter anleggseier på forhånd å orientere departementet. Denne plikten påhviler også kommunen. Departementet har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning av anlegget. Blir anlegget ikke åpnet i løpet av seks måneder, regnes stengningen for mislighold, jf. punkt 3.2.6, med mindre det foreligger skriftlig godkjennelse fra departementet for en forlenget stengning.

Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet opphold orientere departementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen.

Andre krav til driften av anlegget

Øvrige krav til driften av anlegget følger av punkt 2.4.

Verdien av gaver (ikke pengegaver), rabatter og dugnad

For de poster hvor hele arbeidet eller deler av arbeidet er utført på dugnad, skal verdien av dugnaden settes til det beløp dette arbeidet er ført opp med i det godkjente kostnadsoverslaget i søknaden. Det er fylkeskommunen som godkjenner det endelige kostnadsoverslaget. Det er ikke anledning til å føre opp et høyere beløp. Gaver (ikke pengegaver) og rabatter kan heller ikke føres opp med et høyere beløp enn i godkjent søknad. Det skal ikke beregnes merverdiavgift på dugnad, gaver og rabatter. Dersom det er betalt for arbeid som i søknaden var oppført som dugnad, rabatter eller gaver, skal verdien i regnskapet for disse postene nedjusteres med tilsvarende beløp. Verdien vil i stedet fremkomme som en betalt utgift under kontantutgifter i regnskapet.

Til toppen