Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Innvandringsnytt nr. 26 - 22.6.2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nyhetsbrev om norsk flyktning- og innvandringspolitikk (22.6.2005)

Nyhetsbrev om norsk flyktning- og innvandringspolitikk (22.6.2005)Innvandringsnytt nr. 26 - 22.6.2005 - Årgang 2 - Om norsk flyktning- og innvandringspolitikk

Ønsker du å abonnere? Skriv inn e-postadresse:

Nyheter

Tidligere nyhetsbrev finnes på www.innvandringsnytt.no


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Utlysning av FOU-oppdrag til forsøk med etablerervirksomhet for innvandrere

Formålet med prosjektet er å vinne kunnskap om hvordan en best kan legge til rette for at innvandrere kan etablere sin egen bedrift.

Regjeringen er opptatt av å fremme nyskapning og innovasjon, og mener at gründervirksomhet blant innvandrere i Norge er et positivt bidrag til verdiskapningen i samfunnet.

Det er imidlertid mindre vanlig å drive egne virksomheter blant innvandrere sett under ett, sammenliknet med befolkningen for øvrig. Det er også mindre vanlig å drive egen virksomhet blant innvandrere fra ikke-vestlige land sammenliknet med innvandrere fra vestlige land. For regjeringen er det et mål å legge til rette for å benytte mer av næringspotensialet blant innvandrerbefolkningen, som i dag forblir ubenyttet. Kommunal- og regionaldepartementet ønsker derfor å sette i gang forsøk med etablerervirksomhet for innvandrere og innbyr nå til konkurranse med forhandling i forbindelse med dette.

Hovedmålgruppen for forsøkene skal være innvandrere fra ikke-vestlige land, både menn og kvinner, med tilstrekkelige allmennkunnskaper i norsk språk og samfunn.

Oppdraget skal gjennomføres for maksimalt 2 mill. kr, inkludert mva. Frist for innlevering av tilbud er mandag 8. august 2005 kl. 1200. Det tas sikte på at avtale kan inngås innen mandag 29. august 2005, og at oppdraget påbegynnes 1. september 2005.

Fullstendig utlysing finner du i Doffin-basen: http://www.doffin.no/2005-12136.aspx

Konkurransegrunnlaget kan fås ved henvendelse til Kommunal- og regionaldepartementet v/ Iracles Boumbouras, e-post: iracles.boumbouras@krd.dep.no

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Organisering og virksomhet i det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring forslag til forskrifter om organisering og virksomhet for det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet kommer i virksomhet fra årsskiftet. Høringen omfatter også forskrifter for den nye Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Høringsfristen er 14. september.

Det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet skal håndheve likestillingsloven, diskrimineringsloven, arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel og diskrimineringsforbudene i boliglovene. Ombudet skal videre påse at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med Norges forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon og ivareta pådriveroppgaver som skal bidra til økt likestilling og likebehandling. Nemnda skal behandle klager over ombudets uttalelser og vedtak i enkeltsaker.

Hovedpunkter i utkastet til forskrifter:

Mandat for Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mandatet vektlegger ombudets kompetanse- og pådriverfunksjon. Denne funksjonen er beskrevet i § 1, som formulerer seks hovedoppgaver; pådriverarbeid, holdnings- og atferdspåvirkning, støtte og veiledning, veiledningstjeneste om etnisk mangfold i arbeidslivet, kompetansefunksjon og forumsfunksjon. Forslaget legger vekt på Stortingets ønske om utdyping av pådriverrollen på disse områdene.

Utfyllende regler om organisering og virksomhet
Hovedlinjene i ombudets og nemndas organisering og organenes rettslige kompetanse som lovhåndhever er ellers beskrevet i diskrimineringsombudsloven. Det har imidlertid særlig vært nødvendig med utfyllende regler for nemndas organisering og virksomhet, da forvaltningslovens regler ikke er dekkende for nemnder.

Endret påtaleinstruks
Høringsbrevet inneholder også et forslag til en endring i påtaleinstruksen: Det foreslås at politiet pålegges en plikt til å utlevere opplysninger til det nyopprettede Likestillings- og diskrimineringsombudet for å samordne saksbehandlingen i disse etatene og unngå dobbeltbehandling i disse etatene.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lik rett til skilsmisse vilkår for familiegjenforening

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring et forslag om å endre vilkårene for oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med ektefelle. Forslaget innbærer at det ved slike søknader må dokumenteres at ekteskapskontrakten gir ektefellene lik rett til skilsmisse for at familiegjenforening skal kunne innvilges. Forslaget er en oppfølging av et anmodningsvedtak fattet av Stortinget.

Denne regelendringen vil gjelde land som har en ekteskapskontrakt, slik at tiltaket i praksis avgrenses til å gjelde muslimer. I en betenkning utarbeidet av Norsk senter for menneskerettigheter konkluderes det med at en slik regel i visse tilfeller kan støte mot det grunnleggende diskrimineringsforbudet i internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av.

Tidligere innkomne innspill til departementet, jf. høringsbrev av 04.11.2003, er også samlet sett overveiende negative til regelendringen.

Frist for å sende uttalelser til forslaget er 1. november 2005.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fra sosialhjelp til arbeid for innvandrere med lang botid i Norge

Regjeringen har for 2005 bevilget 10 mill. kr til forsøksprosjektene "Ny sjanse". Målsettingen er at innvandrere som etter flere år i Norge ikke har etablert noen fast tilknytning til arbeidsmarkedet og derfor er avhengige av sosialhjelp, skal få en varig tilknytning til arbeidsmarkedet. Nå har forsøkskommunene nylig startet opp arbeidet med dette.

Regjeringens mål er å få flest mulig innvandrere i arbeid. Dette er viktig for den enkeltes deltakelse i samfunnslivet, og for at samfunnet skal kunne få ta del i den kompetansen innvandrere bringer med seg til landet. Erfaringer fra enkeltkommuner viser at en målrettet innsats med individuell tilrettelegging av tiltak og tett oppfølging av den enkelte, på tilsvarende måte som introduksjonsprogram for nyankomne, gir gode resultater.

De 10 mill. kr i prosjektmidler som Kommunal- og regionaldepartementet har bevilget, rettes mot de tolv kommunene med flest bosatte innvandrere. Forsøksprosjektene skal først og fremst prøve ut individuelt tilrettelagte kvalifiseringsprogram for innvandrere med lang botid etter samme modell som introduksjonsordningen, og gjennom bruken av disse metodene oppnå rask overgang til arbeid.

Kommunene skal prøve ut bruken av virkemidler fra introduksjonsordningen, som man har hatt positive erfaringer fra. Disse virkemidlene er individuell plan og brukermedvirkning, at deltakelse utløser krav på stønad og at det er tydelige og forutsigbare regler for trekk i stønaden ved fravær. Kommunene bes også å se på om ”old-comers” er så ulike nyankomne innvandrere at det er behov for å gjøre endringer eller modifikasjoner i virkemidlene. I så fall, er spørsmålet hvilke endringer eller modifikasjoner som bør gjøres. Det er en forutsetning for prosjektene at kommunene har et forpliktende samarbeid med aetat. Erfaringer og kompetanse som vinnes gjennom ”Ny sjanse"-prosjektene skal hjelpe andre kommuner til å iverksette tiltak som kan sikre en rask overgang til arbeidslivet for langtidsledige innvandrere.

"Ny sjanse"-prosjektene er en del av regjeringens tiltaksplan mot fattigdom, som ble lagt fram høsten 2002.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Troskaps- eller lojalitetsløfte innføres i statsborgerskapsseremoni

Ny statsborgerlov ble vedtatt endelig i Stortinget 8. juni. Stortinget utsatte imidlertid saken om at de som deltar i den frivillige seremonien som skal markere overgangen til norsk statsborgerskap, skal avlegge et troskaps- eller lojalitetsløfte.

Det var Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som gikk mot regjeringens forslag om et troskaps- eller lojalitetsløfte. De tre partiene ønsket i stedet en frivillig seremoni uten et slikt løfte. Dette har de ikke fått flertall for, og det er nå klart at regjeringens forslag om et troskaps- eller lojalitetsløfte i de frivillige seremoniene kan innføres.

Les mer om statsborgerloven i Innvandringsnytt:
http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/krd/2005/dok/016081-990306/dok-bn.html#2

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Det blågule glasshuset – utredning om strukturell diskriminering i Sverige

Det svenske Justisdepartementet har nylig kommet med en utredning om strukturell diskriminering på bakgrunn av etnisk eller religiøs tilhørighet i Sverige.

Utredningen gjør rede for kunnskap om strukturell diskriminering på bakgrunn av etnisk eller religiøs tilhørighet på 7 samfunnsområder: Arbeidsmarkedet, boligmarkedet, massemedier, det politiske systemet, rettsvesenet, utdanningssystemet og velferdstjenester som for eksempel sosialtjenesten og helsevesenet.

Videre gjøres det rede for kunnskap om og tiltak mot strukturell diskriminering i andre land. Også kunnskap om og tiltak mot kjønnsdiskriminering både i Sverige og andre land er med i rapporten. Utredningen foreslår tiltak for å motvirke strukturell diskriminering og tiltak for å fylle kunnskapshull.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Samarbeid mellom Polen og Norge på asyl og innvandringsområdet

Kommunal- og regionaldepartementet og Utlendingsdirektoratet arrangerte 20.-21. juni 2005 et arbeidsseminar med polske myndigheter vedrørende fremtidig samarbeid innenfor rammen av EØS- og den norske finansieringsordningen.

Finansieringsordningene er en del av Norges bidrag til utvidelsen av EØS-området, og har som formål å assistere de nye medlemslandene til fullt ut å kunne delta i fellesskapet. En av hovedprioriteringene for den norske finansieringsordningen er de nye medlemslandenes tilpasning til Schengen-samarbeidet, samt konsekvenser av dette på asyl- og innvandringsområdet generelt. På arbeidsseminaret diskuterte man særlig muligheter for samarbeid, samt finansieringsbehov, på områder knyttet til asylsaksbehandling, Dublin-regelverket og mottaksforhold. Det var enighet om å fortsette utviklingen av det polsk-norske samarbeidet.

Mer om finansieringsordningene finnes på www.europaportalen.no eller www.eeagrants.org

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Verdens flyktningdag 20. juni

Den årlige flyktningdagen ble avholdt mandag 20. juni. I den forbindelse lanserte FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) en regional pengeinnsamling i samarbeid med flere religiøse miljøer i Norden og Baltikum. Det er første gang at en regional innsamlingskampanje gjennomføres, og en målsetting er å knytte de religiøse miljøene tettere sammen gjennom slike innsamlinger til støtte for internasjonalt flyktningarbeid hvert år.

I Sverige, Danmark, Litauen og Latvia har de religiøse miljøene i år besluttet å donere kirkekollekten for juni måned til innsamlingen. Det sendes også ut brev til næringslivet i nærmiljøene med oppfordringer om å støtte UNHCRs arbeid ved donasjoner.

Pengene som samles inn på flyktningdagen i år vil gå til undervisning av somaliske flyktninger som har vokst opp i flyktningleire i Kenya.

Verdens flyktningdag ble innført i 2001. I anledning flyktningdagen deles også Nansens Flyktningpris ut til organisasjoner eller enkeltpersoner som har bidratt vesentlig til flyktningsaken.

Nansens Flyktningpris for 2005 vil gå til Marguerite Barankitse som har bidratt gjennom sitt humanitære arbeid som leder for Maison Shalom. Maison Shalom har arbeidet med å hjelpe over 10 000 barn i de krig og konfliktfylte områdene rundt de afrikanske sjøene. Prisen deles ut i Brussel 22. juni.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

UNHCRs tall på flyktninger i verden det laveste siden 1980

Den årlige statistikken fra FNs Høykommissær for flyktninger viser at tallene på flyktninger i verden falt med 4 prosent i 2004 til 9.2 millioner. Dette er det laveste tallet på nesten 25 år.

Selv om tallene er de laveste siden 1980, har det totale antallet av personer som UNHCR følger opp økt fra 17 til 19.2 millioner i løpet av 2004. Dette tallet inkluderer asylsøkere, returnerte, statsløse og en andel av verdens internt fordrevne.

- Bak hvert tall er et menneske, sier António Guterrez, FNs nye høykommissær for flyktninger. "Selv om vi kan glede oss over at antall flyktninger går ned og at antallet returnerte øker, må vi huske på at hver av de 19.2 millioner menn, kvinner og barn har lidd og har traumer på grunn av flyktningsituasjonen. Det samme har millioner av de internt fordrevne som pr. i dag ikke får den hjelpen de har behov for," sier Guterrez.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hva skjer?

9. september 2005, HL-senteret i Villa Grande, Bygdøy, Oslo
Nasjonalt forum for menneskerettighetsundervisning: "Aktivt medborgerskap og flerkulturell forståelse: Aktuelle tema i forskning og undervisning"
Hovedmålgruppen for arrangementet er ansatte i universitets- og høgskolesektoren.
Arr.: Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), i samarbeid med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge (HL-senteret)
Påmeldingsfrist: Innen 2. september til oyvind.henden@nchr.uio.no
Program og praktisk informasjon om påmelding m.m.: http://www.humanrights.uio.no/studier/forum/2005/ eller http://www.hlsenteret.no/

17.-21. oktober 2005, Toronto, Canada
Den 10. internasjonale Metropolis-konferanse " Our Diverse Cities: Migration, Diversity and Change."
Påmeldingen har nå startet. Påmeldingsavgift ved påmelding fram til 31. juli er 900 canadiske dollar. Etter det er prisen 1010 canadiske dollar. Reduserte priser for frivillige organisasjoner og studenter.
Mer informasjon og påmelding: http://www.toronto.ca/metropolis/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Aktuelle lenker

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Om Innvandringsnytt

Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet og Utlendingsdirektoratet.

UDIkrdAnsvarlig redaktør: Thor Arne Aass
Redaktør: Tommy Ose, e-post: tommy.ose@krd.dep.no
Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Telefaks 22 24 95 48


Avslutte abonnementet? Skriv inn e-postadresse:
Til toppen