Historisk arkiv

4,7 milliarder til innvandringsfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen foreslår en bevilgning på innvandringsfeltet på 4,7 milliarder kroner i 2003.

Pressemelding

Nr.: 94/2002
Dato: 03.10.2002

4,7 milliarder til innvandringsfeltet

Regjeringen foreslår en bevilgning på innvandringsfeltet på 4,7 milliarder kroner i 2003. De største utgiftspostene innenfor dette området er knyttet til integreringstilskuddet som utbetales til kommuner ved bosetting av flyktninger, 2,9 milliarder, og til drift av mottak for asylsøkere, 1,1 milliarder.

Videre utgjør utgiftene til drift av Utlendingsdirektoratet, 373 millioner kroner, og Utlendingsnemnda, 105 millioner kroner, en stor andel av det totale bevilgningsforslaget.

Bevilgningsbehovet på feltet er i stor grad avhengig av antallet personer som søker asyl i Norge. Integreringstilskuddet er i tillegg avhengig av antall bosatte i 2003 og de fire foregående årene. Som følge av høye ankomsttall har utgiftene under programkategorien økt de siste årene, fra 2,7 milliarder i 2000 til 3,6 milliarder i 2001 og 4,5 milliarder i år. Budsjettforslaget for neste år er på 4,7 milliarder. Prognosen for antall asylsøkere i 2003 er 16 000.

- I budsjettforslaget har Regjeringen lagt inn midler til utvikling av et mer helhetlig tilbud til enslige mindreårige som i større grad er tilpasset den enkeltes situasjon. Det er spesielt behov for å etablere en ordning som kan erstatte eller komme i tillegg til dagens vergeordning, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Videre er det lagt inn midler til en styrking av kunnskapsnivået og kompetansen i kommunene med tanke på at det skal innføres en ordning med obligatorisk, individtilpasset introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Programmet skal være målrettet, slik at nyankomne så raskt som mulig kommer i arbeid eller utdanning og blir økonomisk selvhjulpne.

- En velfungerende utlendingsforvaltning står sentralt i Regjeringens moderniseringsprogram. Det vil derfor være fokus på saksbehandling, produktivitet og service både i Utlendingsdirektoratet og i Utlendingsnemnda også i 2003, sier kommunalministeren.

Som et mer langsiktig tiltak for å sikre en rask, smidig og korrekt behandling av saker etter utlendingsloven, er det i 2003-budsjettet lagt inn midler til en særlig satsing på utvikling og kvalitetssikring av tolketjenester.