Historisk arkiv

Kommunenes integreringsarbeid styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen foreslår en bevilgning på 30 millioner kroner for å styrke kompetansen i kommunenes integreringsarbeid.

Pressemelding

Nr.: 96/2002
Dato: 03.10.2002

Kommunenes integreringsarbeid styrkes

Regjeringen foreslår en bevilgning på 30 millioner kroner for å styrke kompetansen i kommunenes integreringsarbeid. Dette gjøres i forbindelse med lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.

Regjeringen vil innen utgangen av 2002 fremme forslag om en lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. Loven innfører en ny form for inntektssikring, der kommunens utbetaling av ytelser til livsopphold og boutgifter betinges av at nyankomne innvandrere deltar aktivt i et kvalifiseringsopplegg. - Målet med introduksjonsprogrammet er at nyankomne så raskt som mulig skal komme i arbeid eller i gang med utdanning og bli økonomisk selvhjulpne, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Kommunene skal ha plikt til å tilrettelegge introduksjonsprogrammet for den enkelte innvandrer. Introduksjonsprogrammet skal være obligatorisk for personene i målgruppen. Formålet med loven er å vri inntektssikringen fra passiv sosialstønad til aktive kvalifiseringstiltak. Dette vil gi en hensiktsmessig og effektiv overgang til arbeid og/eller utdanning. Hensikten er videre å gi kommunene et bedre redskap i integreringsarbeidet for nyankomne innvandrere.

For å motivere kommunene til å ta i bruk ordningen før loven trer i kraft, foreslår Regjeringen at tilskuddsordningen ”Kommunale innvandrertiltak” økes med 30 millioner kroner. - Formålet med denne tilskuddsordningen er å styrke kommunenes integreringsarbeid og bidra til å sikre like muligheter for alle innvandrere. Ved å stimulere til utprøving og oppstarting av nye tiltak som støtter opp om kommunale introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og innvandrere, mener Regjeringen å få dette til, sier Erna Solberg.

Alle kommuner kan søke om midler til dette formålet.