Historisk arkiv

Økt bevilgning til samiske formål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

[ Samisk versjon i PDF-format ]

Pressemelding

Nr.: 100/2002
Dato: 03.10.2002

Økt bevilgning til samiske formål

Samarbeidsregjeringens budsjettforslag innebærer en økning på omtrent 6,7 prosent til samiske formål. – Som sameminister er jeg ut fra den vanskelige budsjettsituasjonen svært fornøyd med en så stor budsjettøkning til samiske formål, sier statsråd Erna Solberg.

Regjeringens bevilgning til særskilte samiske formål foreslås til 512,8 millioner kroner i 2003, mot 480,5 millioner kroner i 2002. I forhold til saldert budsjett 2002 er den underliggende utgiftsveksten i statsbudsjettet på om lag 2 prosent. – Selv i en vanskelig budsjettsituasjon foreslår Regjeringen en betydelig økning i bevilgningene til samiske formål. Dette viser en vilje til å styrke samisk språk, kultur og næringsliv, sier Solberg.

Regjeringen foreslår en betydelig styrking av samisk utdanning og forskning. Stadig flere barn og unge ønsker opplæring i og på samisk. Utdannings- og forskningsdepartementet foreslår derfor at bevilgningen til undervisning i og på samisk økes med hele 15,4 prosent til 35,7 millioner kroner. Bevilgningen til de samiske videregående skolene og Samisk høgskole foreslås økt, blant annet avsettes det 500 000 kroner til journalistutdanningen. Når det gjelder nytt samisk vitenskapsbygg, har Statsbygg igangsatt funksjonsanalysen. I budsjettforslaget ligger også en styrking av Norges forskningsråds (NFR) program for samisk forskning med hele 3 millioner kroner over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett. Også Kommunal- og regionaldepartementet øker bevilgningen til NFR slik at det avsettes 8 millioner kroner til dette formålet i 2003.

Over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett foreslås bevilgningen til Sametinget økt med 9,7 millioner kroner i 2003 til 129,8 millioner kroner. Økningen omfatter i hovedsak en ytterligere styrking av bevilgningen til tospråklighet.

Miljøverndepartementet foreslår en dobling av sin bevilgning til samisk kulturminnevernarbeid, til 2 millioner kroner i 2003. Miljøverndepartementet foreslår videre at bevilgningen til samisk kulturminnevernarbeid overføres direkte til Sametinget. Sametinget gis på denne måten større ansvar og frihet med hensyn til ressursdisponeringen. Det vil da være fem departementer som overfører bevilgninger til samiske formål til Sametinget på denne måten.

Sametinget mottar i tillegg bevilgninger fra Barne- og familiedepartementet, Helsedepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Landbruksdepartementet (via reindriftsavtalen og landbruksavtalen), Utdannings- og forskningsdepartementet og Utenriksdepartementet. Til sammen foreslås det overført 212 millioner kroner til Sametinget i 2003, mot 200 millioner i 2002.

- Det samiske samfunn og flere samiske institusjoner er fremdeles i en oppbyggingsfase, derfor er veksten i bevilgningene til samiske formål i snitt større enn veksten til mange andre sektorer, avslutter statsråd Solberg.

Oversikt over bevilgninger til spesifikke samiske formål (i 1000 kroner):

2002

2003

Prosent endring

Kommunal- og regionaldepartementet

125 700

135 500

7,8

Utdannings- og forskningsdepartementet

160 888

173 856

8,1

Barne- og familiedepartementet

8 110

8 413

3,7

Kultur- og kirkedepartementet

40 109

41 480

3,4

Miljøverndepartementet

1 000

2 000

100,0

Landbruksdepartementet

133 839

142 734

6,6

Utenriksdepartementet

1 600

1 600

0,0

Justisdepartementet

1 850

2 600

40,5

Samefolkets fond (avkastning)

7 400

4 650

-37,7

Samlet bevilgning

480 496

512 833

6,7

Det bevilges for øvrig midler til samiske formål over kapitler og poster som ikke kan spesifiseres ennå.

Se publikasjonen ” Bevilgninger til samiske formål i 2003” (H-11/02).