Historisk arkiv

Satsing på samisk språk og informasjon om samiske forhold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

[ Samisk versjon i PDF-format ]

Pressemelding

Nr.: 101/2002
Dato: 03.10.2002

Satsing på samisk språk og informasjon om samiske forhold

- Aktiv og utvidet bruk av samisk språk er et svært viktig element i utviklingen av samisk kultur og samfunnsliv, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Regjeringen viderefører årets satsing på samisk språk og informasjon om samiske forhold, og foreslår at det i 2003 bevilges 2,5 millioner kroner til dette området.

I St.meld. nr. 33 (2001-2002) har Regjeringen signalisert ønske om en mer aktiv bruk av samisk, og vil legge forholdene til rette for økt bruk av samisk i det offentlige rom. Det er fremdeles vanskeligheter med å bruke samisk tegnsett i IT-sammenheng, og Regjeringen vil derfor prioritere tiltak på dette området. Blant annet vil samarbeidet med Sametinget om Sametingets eSápmi-plan bli fulgt opp. Videre er det Regjeringens mål at alle offentlige registre skal kunne bruke samiske tegn, og at datautvekslingen mellom registrene skal fungere. Arbeidet med etableringen av et eget samisk språkvalg på Regjeringens internettside ODIN er igangsatt i 2002 og vil videreføres i 2003. Ved opprettelsen av et eget samisk språkvalg skal det bli mulig å velge en egen samisk inngang til alle publikasjoner og offentlig informasjon som ligger tilgjengelig på ODIN.

Kommunal- og regionaldepartementet har i 2002 ansatt en prosjektleder som vil arbeide med satsingsområde samisk språk og informasjon om samiske forhold.

Regjeringen foreslår videre at bevilgningen til Kompetansesenteret for urfolks rettigheter økes til 3,1 millioner kroner over Kommunal- og regionaldepartementets og Utenriksdepartementets budsjett. Senteret skal være i full drift fra 2003.