Historisk arkiv

- Regjeringen gir storbyene større ansvar!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding

Nr.: 51/2003
Dato: 09.05.2003

- Regjeringen gir storbyene større ansvar!

Regjeringen gir i storbymeldingen mer ansvar og myndighet til storbyene gjennom forsøk. Storbyene får ansvar for flere oppgaver som i dag er statlige eller fylkeskommunale, i første omgang for en periode på fire år fra 1. januar 2004.

Forsøkene omfatter områder som samordning av de viktige velferdstjenestene i Aetat, trygdeetaten og sosialetaten (SATS), barnevern, familievern, vei og trafikk, forsøpling av offentlige uterom, og Aetats kvalifiseringstiltak for arbeidssøkere. Det legges også opp til et samarbeidsprosjekt innen psykiatri.

- Formålet med forsøkene er å prøve ut nye måter å fordele ansvar og myndighet for å få et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Dette kan gi brukerne en enklere, tryggere og en mer individuell behandling og sikre at brukerne ikke blir kasteballer mellom forvaltningsnivåene, uttaler kommunal- og regionalminister Erna Solberg.
- Mange av forsøkene gir også kommunene større mulighet til å se flere velferdsordninger i sammenheng med andre viktige kommunale oppgaver.

- Regjeringen tar gjennom disse forsøkene storbyenes spesielle behov og situasjon på alvor, fordi vi ser at byene har en del andre utfordringer enn kommunene ellers, sier kommunalministeren videre. - Samtidig har storbyene gode forutsetninger for å løse flere oppgaver. Disse forsøkene vil gi oss muligheten for å si om det kan være en god løsning for innbyggerne å gi store kommuner flere oppgaver på varig basis, sier kommunal- og regionalministeren.

- Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet og gi innbyggerne muligheten til å påvirke innholdet i tjenestene. Derfor vil vi legge flere oppgaver og beslutninger nærmest mulig innbyggerne, avslutter Solberg.

Her finner du storbymeldingen.