Historisk arkiv

Forsøk med kommunal oppgavedifferensiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet godkjente en rekke søknader om forsøk med enhetsfylke og kommunal oppgavedifferensiering i vår. Budsjettmessige konsekvenser og forslag til bevilgningsendringer for forsøkene legges nå fram for Stortinget. (07.11.2003)

Pressemelding

Nr.: 171/2003
Dato: 07.11.2003

Forsøk med kommunal oppgavedifferensiering

- Jeg ønsker at brukerne skal få et best mulig tjenestetilbud innen områder som for eksempel barnevern og arbeidsmarkedstiltak, og jeg vil derfor se på alternative måter å organisere forvaltningen på, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. – Jeg vil se om større nærhet mellom tjenestene og brukerne vil gi et bedre tjenestetilbud.

Kommunal- og regionaldepartementet godkjente en rekke søknader om forsøk med enhetsfylke og kommunal oppgavedifferensiering i vår. Budsjettmessige konsekvenser og forslag til bevilgningsendringer for forsøkene legges nå fram for Stortinget. Det tas sikte på å iverksette oppgavedifferensieringsforsøk på følgende områder fra 1. januar 2004:

Kommuner: Kulturminne, vei- og trafikkforvaltning, barnevern, arbeidsmarkedstiltak Aetat, forsøpling av offentlige uterom, samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjeneste, familievern og bygdeutviklingsmidler.

Fylkeskommuner: Oppgaver innen samferdselsområdet, eventuelt næringsutvikling, og midler til regional utvikling.

Det tas også sikte på å gjennomføre forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark fylker, ved at fylkesmannsembetet og den fylkeskommunale administrasjonen slås sammen under en felles administrativ ledelse.

Videre skal Samferdselsdepartementet iverksette forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i større byområder. De budsjettmessige konsekvensene av disse forsøkene er lagt fram i St.prp. nr. 2 (2003-2004) fra Samferdselsdepartementet.

Lenke til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004) Forsøk med oppgavedifferensiering m.v.