Historisk arkiv

Forslag til endringer i valgloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon for Stortinget med forslag til endringer i valgloven. Blant annet erfaringene fra kommune- styre- og fylkestingsvalget i 2003 gjorde det nødvendig å justere valgloven på enkelte punkter. (28.01.2005)

Pressemelding

Nr.: 11/2005
Dato: 28.01.2005

Forslag til endringer i valgloven

Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon for Stortinget med forslag til endringer i valgloven. Blant annet erfaringene fra kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2003 gjorde det nødvendig å justere valgloven på enkelte punkter.

De viktigste forslagene er:

  • Det presiseres i loven at velgere som er møtt frem ved et valglokale (i lokalet og i kø utenfor) før det fastsatte stengningstidspunktet, skal få avgi stemme.
  • Regelen om at velgere som på valgdagen lider av alvorlig sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet skal følge særlige prosedyreregler ved stemmegivningen, foreslås opphevet. Dette foreslås fordi reglene er lite betryggende ut fra rettssikkerhetshensyn og vanskelige å praktisere.
  • Velgere som trenger assistanse ved stemmegivningen skal alltid få bistand fra en representant for valgmyndighetene for å hindre at velgeren utsettes for utilbørlig påvirkning. Velgere som lider av alvorlige psykiske eller fysiske funksjonshemninger kan likevel peke ut en ekstra hjelper etter eget ønske.
  • Det foreslås en ny måte å stryke kandidater ved stortingsvalg. Velgerne kan bare stryke ved å sette merke (i en boks) utenfor kandidatenes navn. Stemmen vil likevel ikke bli forkastet selv om velgeren markerer på andre måter, men strykingen blir da ikke godkjent.

Etter anmodning fra Stortinget har departementet også utredet spørsmålet om å innføre en ordning med bindende lokale folkeavstemninger. Bindende folkeavstemninger vil være en form for direkte demokrati, hvor innbyggerne avgjør saken direkte og setter det representative systemet (kommunestyret) til side. Etter departementets mening vil et slikt system være et grunnleggende brudd med det representative systemet som norsk kommunalforvaltning er bygget på.

- Dagens ordning med rådgivende folkeavstemninger fungerer etter min oppfatning tilfredsstillende og gir kommunene den fleksibilitet de trenger for å gjennomføre folkeavstemninger etter den enkelte kommunes behov og ønsker, sier kommunalminister Erna Solberg. Det fremmes på denne bakgrunn ikke forslag om å lovfeste en ordning med bindende lokale folkeavstemninger.