Historisk arkiv

Økt bevilgning til Sametinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 13.05.2005 (Revidert nasjonalbudsjett)

Pressemelding

Nr.: 92/2005
Dato: 13.05.2005

[ Samisk versjon ]

Revidert nasjonalbudsjett

Økt bevilgning til Sametinget

- Regjeringen foreslår å øke Sametingets ramme for 2005 med til sammen 1 million kroner. Midlene skal dekke merutgifter som Sametinget får i forbindelse med at antall sametingsrepresentanter økes fra 39 til 43 etter valget og til styrking av Sametingets kontrollordninger, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Som følge av at sameloven ble endret 15. april i år økes antall representanter på Sametinget. For Sametinget innebærer lovendringen 400 000 kroner i økte utgifter i 2005. Regjeringen foreslår å dekke inn merutgiftene gjennom en tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett.

For å styrke Sametingets kontrollordninger foreslår regjeringen å øke Sametingets budsjett med 600 000 kroner i 2005. Av dette skal 300 000 kroner gå til å styrke den interne kontrollen i Sametingets administrasjon og 300 000 kroner til styrking av saksbehandlerkapasiteten for Sametingets kontrollkomité.

Regjeringen foreslår også å gi Sametinget en tilleggsbevilgning på 2 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett til finansiering av en ny, sørsamisk bokbuss.