Historisk arkiv

Økt bevilgning til samiske formål i statsbudsjettet 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 14.10.2005

Pressemelding

Nr.: 260/2005
Dato: 14.10.2005

Statsbudsjett 2006

Økt bevilgning til samiske formål i statsbudsjettet 2006

[ Samisk versjon]

Samarbeidsregjeringens bevilgning til særskilte samiske formål foreslås til 624,6 millioner kroner i 2006, mot 598,3 millioner kroner i 2005.

Fra Samarbeidsregjeringen tiltrådte i 2001 har den samlede bevilgningen til særskilte samiske formål økt med om lag 138 millioner kroner, en økning på 28,3 prosent. Økningen inkluderer også 10 millioner kroner i startbevilgning til det samiske vitenskapsbygget i Kautokeino. - Som sameminister er jeg svært fornøyd med at Samarbeidsregjeringen har sørget for en betydelig vekst på dette feltet. Med økningen har Regjeringen vist at den har fulgt opp sine ambisjoner om å styrke samisk språk, kultur og næringsliv, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Sametinget mottar årlige bevilgninger fra Kommunal- og regionaldepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Den samlede bevilgningen til Sametinget for budsjettåret 2006 er på om lag 250 millioner kroner.

Over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett foreslås bevilgningen til Sametinget økt med 16,6 millioner kroner i 2006 til 155,35 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak at bevilgningen på 7 millioner kroner som er gitt Sametinget i 2004 og 2005 til styrking av tospråklighetsarbeidet, blir lagt inn i Sametingets ramme fra 2006. Det er også lagt inn en økning på 3 millioner kroner til samiske bokbusser og 2 millioner kroner som følge av at Sametinget har utvidet virkeområdet for Samisk utviklingsfond.

Sametinget har fått styrket sitt budsjett med om lag 93 millioner kroner under Samarbeidsregjeringen. Dette er i tråd med målsetningen om at Sametinget skal ha større innflytelse og myndigheter i saker som er av spesiell interesse for den samiske befolkningen.

Samisk utdanning er et av Regjeringens viktigste samepolitiske satsningsfelt. Over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til samisk i grunnopplæringen med 6,4 millioner kroner til 46,7 millioner kroner. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke opplæring i og på samisk og styrke lærernes kompetanse.

Som del av Kunnskapsløftet blir det utarbeidet nye læreplaner for opplæring i og på samisk. Læreplanene skal tas i bruk fra skoleåret 2006-2007. Utdanningsdirektoratet samarbeider med Sametinget om dette og Sametinget får overført om lag 2 millioner kroner for å styrke dette arbeidet i 2006.

Samisk høgskole/Sámi allaskuvla får en bevilgning på 35 millioner kroner i 2006. Bevilgningen er økt med 1,2 millioner kroner til drift av Nordisk samisk institutt.

Helse- og omsorgsdepartementet vil videreføre planen om opptrapping av psykisk helsevern i Karasjok og i Lakselv til nasjonale kompetansebaser for tjenester til den samiske befolkning. Bygging av familieavdeling og akuttplasser for ungdom er prioriterte tiltak. Bevilgningen for 2006 planlegges økt til om lag 22,5 millioner kroner, mot 18 millioner kroner i 2005.

Oversikt over bevilgninger til samiske formål (1000 kroner):

Regnskap

2004

Saldert

budsjett

2005

Forslag

2006

Pst. endring

2005-2006

Utenriksdepartementet

2 100

2 150

2 150

0,0

Utdannings- og forskningsdepartementet

189 089

187 847

197 814

5,3

Justis- og politidepartementet

6 280

6 000

1)

Kultur- og kirkedepartementet

44 799

55 782

48 877

-12,4

Kommunal- og regionaldepartementet

146 921

152 330

169 530

11,3

Helse- og omsorgsdepartementet

23 700

29 000

34 000

17,2

Barne- og familiedepartementet

10 761

11 080

11 435

3,2

Landbruks- og matdepartementet

144 278

147 497

144 104

-2,3

Moderniseringsdepartementet (Statsbygg)

10 0002)

100

Miljøverndepartementet

2 000

2 000

2 000

0,0

Samlet bevilgning

569 883

593 686

619 910

4,4

Samefolkets fond

4 651

4 650

4 650

0,0

Sum

574 534

598 336

624 560

4,4

Det bevilges for øvrig midler til samiske formål over kapitler og poster som ikke kan spesifiseres ennå.

Se publikasjonen ” Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2006” (H-2179).

Pressetelefonen i Kommunal- og regionaldepartementet: 22 24 25 00.