Historisk arkiv

Opprettelse av et Integrerings- og mangfoldsdirektorat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 13.05.2005 (Revidert nasjonalbudsjett)

Pressemelding

Nr.: 96/2005
Dato: 13.05.2005

Revidert nasjonalbudsjett

Opprettelse av et Integrerings- og mangfoldsdirektorat

Regjeringen vil dele Utlendingsdirektoratet slik at det 1.1.2006 opprettes et nytt Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI). Dette for å styrke, målrette og koordinere arbeidet med å integrere og inkludere innvandrere og deres etterkommere i Norge. Regjeringen foreslår at det bevilges 6 millioner kroner til etableringsutgifter i 2005.

Det nye direktoratet vil få ansvaret for å iverksette og bidra til å utvikle integreringspolitikken overfor nyankomne innvandrere og politikken for mangfold gjennom inkludering og deltakelse. Direktoratet skal være et kompetansesenter for kommunene og andre samarbeidspartnere. Viktige oppgaver for direktoratet vil være å iverksette statens politikk for bosetting av flyktninger, følge opp introduksjonsloven, rett og plikt til norskopplæring og St. meld. nr. 49 ”Mangfold gjennom inkludering og deltakelse – ansvar og frihet”.

- Med et eget Integrerings- og mangfoldsdirektorat vil arbeidet med integrering av nyankomne innvandrere og arbeidet med inkludering og deltakelse for alle gis høyere prioritet samtidig som målsettingene klargjøres. Ny organisasjonsstruktur skal også legge bedre til rette for kompetanseutvikling og spredning av gode erfaringer både til kommuner og øvrige sektormyndigheter, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Integrerings- og mangfoldsdirektorat vil ha hovedkontor i Oslo samlokalisert med Utlendingsdirektoratet (UDI), med regionale enheter i Oslo, Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik.