Historisk arkiv

Tiltak mot kjønnslemlesting og tvangsekteskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 14.10.2005

Pressemelding

Nr.: 242/2005
Dato: 14.10.2005

Statsbudsjettet 2006

Tiltak mot kjønnslemlesting og tvangsekteskap

I 2006 skal nykomne overføringsflyktningar og familiesamanførte frå land der kjønnslemlesting og tvangsekteskap blir praktisert, få informasjon om at dette er ulovleg i Noreg. Dei må også skrive under på eit skjema om at informasjonen er motteken og forstått.

– Med dette tiltaket ønskjer vi å gjere nykomne innvandrarar medvitne om kva rettar og plikter dei har i Noreg, seier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Tiltaket skal gjennomførast som eit prøveprosjekt i politidistrikta Oslo, Asker og Bærum og Søndre Buskerud. Sidan desember 2004 har asylsøkjarar frå aktuelle land fått denne informasjonen i samband med asylintervjuet.

Informasjon om at tvangsekteskap og kjønnslemlesting er ulovleg i Noreg, skal givast i møte der ein samlar fleire personar, helst personar innanfor same språkgruppe. Deltakarane skal så individuelt signere eit skjema der dei skriv under på at informasjonen er motteken og forstått. På desse møta skal det også givast informasjon om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og annan relevant informasjon. Ein skal også trekkje på den kompetansen som finst i helsestellet.

Prøveprosjektet er eit spleiselag mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Pressetelefonen i Kommunal- og regionaldepartementet: 22 24 25 00.