Historisk arkiv

Oversikt over lovbestemte frister ved valget 2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Dette dokumentet finnes i begge målformer. Skift til nynorskversjon ved å trykke på Nynorsk i funksjonslinjen over.

Oversikt over lovbestemte frister ved valget 2003

Paragrafhenvisninger er til valgloven. Hvor det henvises til bestemmelser i valgforskriften er dette presisert.

Frist for å søke om registrering av politiske partier med virkning for valget (§ 5-2)

Senest 2. januar 03

Valgstyret må melde fra til folkeregistermyndigheten om endringer i stemmekretsinndelingen (§ 9-3)

Senest 31. mars 03

Frist for innlevering av listeforslag (§ 6-1)

Senest 31. mars 03

Valgmyndighetene legger til grunn opplysninger registrert i Partiregisteret (valgforskriften § 8 annet ledd)

Den 31. mars 03

Frist for å tilbakekalle listeforslag (§ 6-5)

Senest 20. april 03

Manntallsført i kommunen blir de som er folkeregisterført som bosatt i kommunen (” skjæringsdatoen” jf. § 2-4)

31. mai 03

Manntallet skal legges ut til ettersyn (§2-6 første ledd)

Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet (§ 2-6 annet ledd) – ingen særskilt frist

Så snart det lar seg gjøre og frem til valgdagen

Oppdatering av manntallet (§ 2-7)

Så lenge det er praktisk mulig

Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger godkjennes

(§ 6-6)

Senest 1. juni 03

Forslagsstillerne skal underrettes om listeforslaget er godkjent eller ikke. De skal få tilsendt kopi av den godkjente listen og eventuelt underrettes om adgangen til å klage (valgforskriften § 18)

Så snart listene er godkjent

Overskriftene kunngjøres. Det opplyses om hvor de er lagt ut til gjennomsyn (§ 6-7)

Når forslagene er godkjent

Frist for å klage med fremsetting av krav om endring av valgmyndighetenes vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag (§ 6-8)

Sju dager etter offentliggjøringen av de godkjente listene

Stemmesedlene skal trykkes og distribueres (§ 7-1)

Før forhånds-stemmegivningen starter innenriks

Forhåndsstemmegivningen starter innenriks (§ 8-1)

Valgstyret kunngjør tid og sted for forhånds-stemmegivningen (valgforskriften § 24) – ingen særskilt frist

11. august 03

Frist for fremsetting av krav om å få stemme til ambulerende stemmemottaker (§ 8-3)

Valgstyret fastsetter selv fristen innen perioden og kunngjør denne

Mellom siste tirsdag og fredag før valgdagen

Valgdag!

Kunngjøring av tid og sted for stemmegivning (§ 9-3)

Ingen særskilt frist

15. september 2003

  • Stemmelokalene stenger (§ 9-3)
  • Forhåndsstemmegivninger må komme inn til valgstyret
    (§ 8-1)

Senest 15. september

kl. 2000

Frist for offentliggjøring av valgresultater eller prognoser foretatt på valgdagen(e) (§ 9-9)

Tidligst kl. 2000 15. september 2003

Frist for klage over forberedelsen og gjennomføring av valget (§ 13-2 annet ledd første setning)

Innen 7 dager etter valgdagen

Godkjenning av valget i kommunestyret eller fylkestinget, Valgloven § 13-4 første ledd jf. kommuneloven § 17

I det konstituerende møtet, innen utgangen av oktober

Frist for klage over valgoppgjøret

(§ 13-2 annet ledd annen setning)

Innen 7 dager etter at valgoppgjøret er godkjent i kommunestyret eller fylkestinget

Valgstyret skal påse at utleverte manntallseksemplar leveres tilbake (valgforskriften § 3 fjerde ledd)

Innen to år