Historisk arkiv

Gebyrordninger for tilsyn og kontroll. F-1061

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 9. januar 2004

Gebyrordninger for tilsyn og kontroll. F-1061

Forskrift om fôrvarer av 7. november 2002

§ 42. Gebyr for tilsyn og kontroll

Importører og produsenter av fôr som skal omsettes skal betale gebyr til dekning av utgifter i forbindelse med tilsyn og kontroll av fôret.

For tilsyn og kontroll med fôr til landdyr skal det betales følgende gebyr:

Et fast årlig gebyr på kr. 2000,-

Kr. 8.00 pr tonn produsert eller importert tørrfôr, så som fullfôr, konsentrater og fôrmidler til produksjonsdyr.

  • Kr. 4.00 pr tonn produsert eller importert våtfôr til pelsdyr
  • Kr. 3.00 pr tonn produsert eller importert våtfôr til gris
  • Kr. 15.00 pr tonn produsert eller importert tilskuddsfôr og premikser til produksjonsdyr
  • Kr. 10.00 pr tonn produsert eller importert fôr til selskapsdyr.

For tilsyn og kontroll med fôr til fisk skal det betales følgende gebyr:

  • Kr. 6.00 pr tonn produsert eller importert fullfôr til fisk

Mattilsynet står for innkreving av gebyrene. Ved for sen betaling skal det betales renter av gebyret tilsvarende forsinkelsesrente.

Forskrift om plantevernmidler av 14/12-2000

§ 29.

Til dekning av utgifter i samband med tilsyn og kontroll av preparater som omfattes av denne forskriften, skal det innkreves et kontrollgebyr.

Kontrollgebyret for det enkelte preparat beregnes ut fra det til enhver tid fastsatte gebyr pr. normert arealdose. Gebyret pr. normert arealdose (basisgebyret) er kr. 1,60 kr.

Mattilsynet beregner kontrollgebyret for det enkelte preparat.

Mattilsynet står for innkreving av gebyrene. Ved for sen betaling skal det betales renter av gebyret tilsvarende forsinkelsesrente.

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere av 1/12-2000.

§ 31 Kontrollgebyr ved produksjon og omsetning

Virksomheter som er registreringspliktige i henhold til denne forskriften, skal betale et gebyr for tilsyn og kontroll av produksjon og omsetning av vareslag som ikke skal brukes til mat/næringsmidler. Gebyret beregnes ut ifra en timesats på kr. 400,- pr påbegynt timeverk.

Mattilsynet står for innkreving av gebyrene. Ved for sen betaling skal det betales renter av gebyret tilsvarende forsinkelsesrente.

§ 32 Kontrollgebyr ved innførsel

Til dekning av utgifter til plantehelsekontroll skal det ved innførsel av vareslag som ikke brukes som mat/næringsmidler betales et gebyr fastsatt til 1,8 % av tollverdien. Dog skal gebyret være minst 50 kroner.

Vareslag det skal betales gebyr for er angitt i vedlegg 5, pkt. 1, 2, 3.1, 3.2 (unntatt sendinger som skal brukes til mat/næringsmidler), 4.1 ,4.2 ,4.3, 8 og 9. Gebyret betales til Tollvesenet og innkreves etter samme regler som for toll.

§ 35 Unntak

Mattilsynet kan fastsette at gebyr kan frafalles eller reduseres for kontroller som foretas i virksomheter som i henhold til § 5 er underlagt særlig hyppige kontroller.

Mattilsynet kan videre fastsette at avgift eller gebyr kan frafalles eller reduseres for virksomheter som har andre kontrollsystemer godkjent av Mattilsynet.

Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer

Ny § 5a skal lyde:

§ 5a. Gebyr

Det skal betales gebyr for tilsyn og kontroll. Følgende kontrollgebyr betales årlig for deltagelse i kontrollordningen:

a) Primærproduksjon:

Grunngebyr

Kr. 1100,-

Variable gebyrer

Kr. 450,- for bruk med husdyr karens / økologisk og/eller konvensjonelle produksjoner

Kr. 5,- pr. dekar karensareal /økologisk areal

Annet

Kr. 500,- ved utmelding av kontrollordningen etter inspeksjonsbesøket. Beløpet betales i tillegg til grunngebyr, men variable gebyr beregnes ikke.

b)Pakking – foredling – import

Grunngebyr

Kr. 4000,- for virksomheter som pakker, foredler og/eller importerer økologiske landbruksvarer. Pakking omfatter all endring av merking inkludert bryting av emballasje for omsetning i løsvekt.

Kr. 500,- for gårdsforedling på Debio-godkjent gårdsbruk.

Ved tilknytning etter 1. september betales halvt grunngebyr.

Mattilsynet kan etter søknad fastsette redusert grunngebyr dersom spesielle produksjonsforhold tilsier det.

Tilleggsgebyr

Kr 3000,- for saksbehandling på kort varsel. Gjelder ved ønske om ferdigstilt godkjenningsbehandling med kortere frist enn 12 uker, når ny inspeksjon er påkrevd. Beløpet betales i tillegg til grunngebyr.

For gebyr som ikke betales i rett tid betales rente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det kan også pålegges purregebyr.

Gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Forskrift om tilsynsavgift m.v. For kosmetikk og kroppspleieprodukter av 29/1-1999

Forskrift om kontrollgebyr m.v. for kosmetikk og kroppspleieprodukter

Fastsatt av Helsedepartementet xx xx 2004 med hjemmel i lov 19. mai 1933 om tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter § 7.

§ 1. Gebyrets formål

Gebyret skal bidra til å dekke utgiftene med tilsyn av kosmetikk- og kroppspleieprodukter.

§ 2. Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

kosmetikk- og kroppspleieprodukter: Ethvert produkt som er bestemt til å brukes på menneskekroppens overflate (hud, hodehår eller annen hårvekst, negler, lepper, og ytre kjønnsorganer) eller på tenner og munnhulens slimhinner for eller hovedsakelig for å rense, beskytte og holde dem i god stand, endre deres utseende eller påvirke kroppslukt.

produsent: norsk produsent herunder den som på oppdrag får sine produkter produsert av andre

gebyrpliktige: produsent eller importør av kosmetikk- og kroppspleieprodukter bestemt til frambud på det norske markedet.

frambud: all omsetning, bruk og/eller annen utlevering, herunder bruk i frisør-/hudpleie-/fotpleiesalonger m.v. samt i reklameøyemed.

§ 3. Meldeplikt

Gebyrpliktige plikter å melde fra om virksomheten til Mattilsynet.

§ 4. Gebyrets størrelse

Gebyrpliktig med en årlig brutto omsetning av kosmetikk- og kroppspleieprodukter på mer enn kroner 100.000,-, skal betale et årlig gebyr på kr. 5000. Gebyrpliktige med en årlig brutto omsetning på kroner 100.000,- eller mindre, skal betale et årlig gebyr på kr. 1000.

Gebyrreduksjon kan etter søknad tilkjennes av Mattilsynet for et år av gangen og kun etter at bekreftet årsregnskap fra autorisert revisor er fremlagt. Det gis ikke særskilt melding om tilkjenning av gebyrreduksjon.

§ 5. Innhenting av opplysninger

Mattilsynet kan innhente nødvendige opplysninger om hvem som er å anse som gebyrpliktige. Dette kan gjøres i samarbeid med Tollvesenet.

§ 6. Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra denne forskrift.

§ 7. Straff

Overtredelse av denne forskrift er straffbart i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter

§ 8. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift om tilsynsavgift m.v. for kosmetikk og kroppspleieprodukter av 29/1-1999.

Forskrift om endring av forskrift 20. januar 2000 nr. 47 om gebyr for tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av levende dyr, animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland

§ 5. Gebyr for import av andre næringsmidler av animalsk opprinnelse enn fisk og fiskevarer

Ved import av andre næringsmidler av animalsk opprinnelse enn fisk og fiskevarer skal importøren eller dennes representant betale kr 240,- pr. vareparti. Hvis varepartiet veier mer enn 600 kg, skal importøren eller dennes representant betale et tilleggsgebyr på kr 0,40 pr. overskytende kg i varepartiet.