Historisk arkiv

Bygdeutviklingsmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bygdeutviklingsmidler: Landbruks- og matdepartementet har fastsatt nye forskrifter for Bygdeutviklingsmidlene. For 2005 er 326 millioner kroner fordelt mellom fylkene. (03.02.2005)

Bygdeutviklingsmidler

Bygdeutviklingsmidler: Landbruks- og matdepartementet har fastsatt nye forskrifter for Bygdeutviklingsmidlene. Forskriftene er betydelig forenklet og langt flere avgjørelser kan nå fattes lokalt. For 2005 er 326 millioner kroner fordelt mellom fylkene.
 

Forenkling og delegering
I tilknytning til Landbruk Pluss-satsingen har Landbruks- og matdepartementet sett behovet for en mer samordnet og målrettet satsing innenfor landbruksrelatert næringsutvikling. På bakgrunn av dette er det utviklet og gjennomført:

  • Nasjonal strategi for landbrukstilknyttet næringsutvikling, ”Landbruk mer enn landbruk”
  • Regionale strategier for landbrukstilknyttet næringsutvikling
  • Modernisering av Bygdeutviklings-ordningen med utvidet forvaltningsansvar til regionalt nivå

Et viktig mål ved omleggingen av næringsutviklingsarbeidet er å ta bort en del beskrankninger og i større grad overlate til det regionale nivå å prioritere de gode prosjektene.

Det er et økende behov for å kunne prioritere gode prosjekter på tvers av det som kan kalles ”det tradisjonelle jordbruket” og nye næringer. Dette skillet i regelverket er derfor fjernet.

Bygdeutviklingsmidleneviktige for næringsutvikling
Bygdeutviklingsmidlene er det viktigste økonomiske virkemidlet til Landbruks- og matdepartementet for å nå målet om næringsutvikling i, og i tilknytning til landbruket. Her spiller Innovasjon Norge, fylkesmannen, fylkeskommunene og kommunene en svært viktig rolle - hver for seg og ikke minst i samarbeid.

Hovedformålet for bygdeutviklingsmidlene er å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Det kan bl.a. gis tilskudd til bedriftsutvikling, investeringer, utrednings- og tilretteleggingstiltak og etablererstipend. I tillegg kan det gis rentestøtte.

Eget melke- og storfekjøttprogram
På grunn av melke- og storfesektorens store betydning og det investeringsbehovet som knytter seg til sektoren spesielt, er det øremerket midler over bygdeutviklingsordningen til et eget melke- og storfekjøttproduksjonsprogram, i alt 85 millioner kroner.

Søknad om midler skal som hovedregel sendes til kommunen.

Landbruks- og matdepartementet har nå fastsatt de nye forskriftene for Bygdeutviklingsmidlene.