Historisk arkiv

18 mill. kroner til overvåking av det biologiske mangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen iverksetter et nasjonalt program for å kartlegge og overvåke verdifulle naturtyper og truede arter. Informasjonen samles i en artsdatabank som Regjeringen nå skal opprette i Trondheim. Regjeringen bevilger ca 10 mill. kr til kartlegging og overvåking, og ca 8 mill kr til artsdatabanken i 2003. (03.10.02)

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Miljøvernminister Børge Brende:

- 18 mill. kroner til overvåking av det biologiske mangfold

Regjeringen iverksetter et nasjonalt program for å kartlegge og overvåke verdifulle naturtyper og truede arter. Informasjonen samles i en artsdatabank som Regjeringen nå skal opprette i Trondheim. Regjeringen bevilger ca 10 mill. kr til kartlegging og overvåking, og ca 8 mill kr til artsdatabanken i 2003.

- Et nasjonalt overvåkingsprogram gir oss mulighet til å ta hensyn til hva naturen tåler av inngrep ved bygging av boliger, veier og annet, sier miljøvernminister Børge Brende.

Målet med programmet er å styrke og samordne de ulike sektorenes arbeid med å stedfeste, avgrense og klassifisere særlig verdifulle naturtyper og arealer med sjeldne dyr eller plantearter. Programmet vil gi alle myndigheter muligheten til å vite om og ta hensyn til det biologiske mangfoldet når ulike tiltak skal settes i gang, enten det er boligutbygging, veitraseer eller turistanlegg.

Informasjonen som samles gjennom programmet, vil være tilgjengelig i den nye artsdatabanken som skal etableres i Trondheim.

Deltakere i det nasjonale programmet er Miljøverndepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Kontaktperson

Avd.dir. Guri Tveito, 22 24 60 61

Mer om budsjettet

Hovedside - miljø

- Opprydding i forurenset sjøbunn
- 110 millioner kroner til vern av barskog
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke