Historisk arkiv

Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder skal styrke vernet av villaksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

For å styrke vernet av villaksen foreslår Regjeringen å opprette 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder. (21.06.02)

Pressemelding

Dato: 21.06.02

Miljøvernminister Børge Brende:

- Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder skal styrke vernet av villaksen

For å styrke vernet av villaksen foreslår Regjeringen å opprette 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder, samtidig som de midlertidige sikringssonene for laks videreføres i fjorder som ikke er omfattet av ordningen. Dette er hovedinnholdet i stortingsproposisjonen som i dag er lagt frem.

- Norge har et særlig ansvar for den atlantiske villaksen, og ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder gir villaksen en særlig beskyttelse, sier miljøvernminister Børge Brende. Han understreker at villaksen er et viktig næringsgrunnlag i distriktene. Villaksen er også kilde til rekreasjon og naturopplevelse. Dessuten er den et viktig element i samisk kultur og en genetisk ressurs for oppdrettsnæringen.

Foto: Stig Tronvold/NN/Samfoto
Tana i Finnmark er foreslått som nasjonalt laksevassdrag. Tanafjorden er foreslått som en nasjonal laksefjord.
Foto: Stig Tronvold/NN/Samfoto

Når nasjonale laksevassdrag og laksefjorder nå blir innført, oppfylles også intensjonene i villaksutvalgets innstilling. 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder foreslås opprettet i denne omgang. I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke være tillatt med tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. I noen vassdrag er det også aktuelt å gjennomføre ulike restaureringstiltak. I laksefjordene skal det ikke etableres nye matfiskanlegg for laksefisk, og eksisterende virksomhet vil bli underlagt særskilte regler for rømningssikring og helsekontroll. I de største og viktigste laksefjordene er det aktuelt å inngå frivillige avtaler om utflytting av matfiskanlegg for laksefisk. De midlertidige sikringssonene for laksefisk skal videreføres inntil hele ordningen er avklart.

Saken har skapt stort engasjement – både i oppdrettsnæringen, berørte kystsamfunn og i lag og organisasjoner – noe også det store antallet høringsuttalelser viser. - Jeg mener vi har fått en ordning som er bra for både villaksen og oppdrettsnæringen, sier miljøvernministeren. Han understreker at nasjonale laksefjorder alene ikke løser problemene som er knyttet til rømt oppdrettsfisk og lakselus. - Her trengs det først og fremst generelle tiltak overfor hele næringen, sier miljøvernministeren.

Foto: Tore Wuttudal/NN/Samfoto
Laksefiske er for mange toppen av spenning, glede og aktivt friluftsliv. Å kunne føre disse verdiene over til de neste generasjoner er derfor viktig. Her en stolt kar med stor laks og stor fiskeglede
Foto Tore Wuttudal/NN/Samfoto

Også på en rekke andre områder er det nødvendig med styrket innsats for å sikre villaksen på lang sikt. Dette omfatter blant annet tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, restaurering av leveområder, miljøtiltak i regulerte vassdrag og bestandsovervåking. Proposisjonen legger derfor vekt på å få fram den samlede innsatsen for de ville laksebestandene.

I løpet av de tre siste tiårene er verdens forekomst av vill atlantisk laks redusert med ca 75 prosent. De norske bestandene har også gått kraftig tilbake. Norge har likevel en unik forekomst av villaks, og er i dag kjerneområde for denne naturressursen. Selv om laksefangstene i Norge har økt siden 1997, utgjør dagens fangster likevel bare halvparten av nivået på syttitallet, og en tredjedel av bestandene er fortsatt truete eller sårbare.

Hele tre fjerdedeler av villaksressursen er knyttet til om lag 50 bestander. Det forslaget som nå legges frem vil gi 37 av disse bestandene et bedre vern. Et forslag til supplering og ferdigstilling av ordningen vil bli lagt frem for Stortinget ved årsskiftet 2003/2004, samtidig med forslag til supplering av Verneplan for vassdrag og omlegging av Samlet plan for vassdrag. Det er lagt opp til ordningen totalt skal omfatte om lag 50 laksebestander.

Kontaktperson: Rådgiver Eva Espeland, telefon 22 24 58 91, mobil 41 43 80 13

Nasjonale laksevassdrag som foreslås opprettet ved St.prp. nr. 79

Fylke

Nasjonale laksevassdrag

Inngår helt eller delvis i Verneplan for vassdrag

Ett eller flere prosjekter i Samlet plan

Østfold

Enningsdalselva

IV

Vestfold

Numedalslågen

I, IV

SP

Rogaland

Ogna

Håelva

Figgjo

I

I

Hordaland

Etneelva

IV

Sogn og Fjordane

Vikja

Flåmselva

Årøyelva

Gaula

Eidselva

Oldenelva

Stryneelva

III

IV

I

I

IV

SP

Møre og Romsdal

Ørstaelva

Rauma

Driva

Surna

IV

I

SP

SP

SP

Sør-Trøndelag

Stordalselva-Nordalselva

Gaula

I

III

Nord-Trøndelag

Stjørdalselva

Figga

Steinkjervassdraget

Årgårdsvassdraget

III

III

IV

SP

Nordland

Roksdalsvassdraget

I

Troms

Målselva

Reisaelva

Kvænangselva

I, III, IV

III

II

Finnmark

Altaelva

Repparfjordelva

Stabburselva

Lakselva

Børselva

Langfjordelva

Tana

Komagelva

Vestre Jakobselv

Neidenelva

II

III

I

III

I

II

II

I

I

I

Nasjonale laksefjorder som foreslås opprettet ved St.prp. nr. 79

Fylke

Nasjonal laksefjord

Nasjonale laksevassdrag i fjorden

Vestfold

Svennerbassenget

Numedalslågen

Rogaland

Kysten Jæren-Dalane

Ogna, Håelva, Figgjo

Hordaland

Etnefjorden-Ølsfjorden

Etneelva

Sogn- og Fjordane

Sognefjorden

Dalsfjorden

Nordfjord

Vikja, Flåmselva, Årøyelva

Gaula

Eidselva, Oldenelva, Stryneelva

Møre- og Romsdal

Ørstafjorden

Romsdalsfjorden, indre del

Sunndalsfjorden

Halsafjorden

Ørstaelva

Rauma

Driva

Surna

Sør-Trøndelag

Åfjorden

Stordalselva - Nordalselva

Sør- og Nord-Trøndelag

Trondheimsfjorden

Gaula, Figga, Steinkjervassdraget, Stjørdalselva

Nord-Trøndelag

Namsfjorden

Årgårdsvassdraget

Troms

Malangen

Reisafjorden

Kvænangen

Målselva

Reisaelva

Kvænangselva

Finnmark

Altafjorden

Repparfjorden

Porsangen

Tanafjorden

Neidenfjorden - Bøkfjorden

Altaelva

Repparfjordelva

Lakselva, Børselva,

Stabburselva

Tana, Langfjordelva

Neidenelva