Historisk arkiv

Norges største verneområde opprettet på Dovrefjell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringa har i statsråd i dag vedtatt vern av Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark. Nasjonalparken ligger i Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal fylker, og er en utvidelse av Dovrefjell nasjonalpark som ble opprettet i 1974. (03.05.02)

Pressemelding

Dato: 03.05.02

Miljøvernminister Børge Brende:

- Norges største verneområde opprettet på Dovrefjell

Regjeringa har i statsråd i dag vedtatt vern av Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark. Nasjonalparken ligger i Sør-Trøndelag,Hedmark,Oppland og Møre og Romsdal fylker, og er en utvidelse av Dovrefjell nasjonalpark som ble opprettet i 1974. Den "gamle" nasjonalparken er med dette utvidet fra 256 kvadratkilometer >til ca 1693 kvadratkilometer.

Snøhetta
Snøhetta, midt i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er blitt et symbolfjell for mange.

Foto: Hans Talleraas

- Dette er en stor dag for naturvernet i Norge, sier miljøvernminister Børge Brende.

FN har besluttet at år 2002 skal være Det Internasjonale Fjellenes År. Med det ønsker FN å påpeke at økosystemene i verdens fjellområder er sårbare og bør har et sterkere vern.

- En bedre markering av Fjellenes År enn dette vernevedtaket kan jeg vanskelig tenke meg, legger Brende til. Han ser nå fram til den store åpningsmarkeringen som skal finne sted 1. juni og hvor HM Kongen har tilsagt sitt nærvær.

Nye landskapsvernområder

Det er også vedtatt utvidelse av Fokstumyra naturreservat og opprettelse av 7 nye landskapsvernområder og 2 biotopvernområder inntil nasjonalparken. Det totale verneområdet dekker et område på ca. 4266 kvadratkilometer og ligger i Sunndal, Rauma og Nesset kommuner i Møre og Romsdal fylke, Dovre og Lesja kommuner i Oppland fylke, Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke, Tynset og Folldal kommuner i Hedmark fylke. Sammen med eksisterende, tilgrensende landskapsvernområde og naturreservater vil Dovrefjellområdet utgjøre Norges største sammenhengende verneområde med ca. 4367 kvadratkilometer. Regjeringen har samtidig godkjent fylkesdelplanen for Dovrefjellområdet.

Det har vært en del diskusjon om navnet på nasjonalparken. Utvidelsen strekker seg langt vestover og omfatter store deler av Sunndalsfjella. Regjeringen mener det er naturlig at dette gjenspeiles i navnet på den nye nasjonalparken.

Grundig arbeid

Statsråd Brende understreker at vernesaken har tatt lang tid. Planarbeidet ble startet opp i 1993 – både som verneplan etter naturvernloven og en fylkesdelplan etter plan- og bygningsloven. Intensjonen var at planene skulle utfyller hverandre med hensyn til areal og virkemiddelbruk, og sammen gi føringer for framtidig arealbruk i hele Dovrefjellområdet. Det har vært opprettet referansegrupper i de fire fylkene med representanter fra grunneiere, lokale lag og kommunene til å bistå i arbeidet med å utforme verneforslaget og fylkesdelplanen.

– Jeg registrerer med glede at de aller fleste nå ser positivt på vernet og på de muligheter og utfordringer dette gir, sier Brende.

Vernevedtaket inngår som en viktig oppfølging av ”Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge” (St.meld. nr. 62 (1991 – 92)) som Stortinget behandlet for nærmere 10 år siden. Spørsmålet om vern av Dovrefjell fikk en særskilt behandling av Stortinget som ba om at man i det videre arbeidet vurderte en utvidelse ut over det nasjonalparkmeldingen la opp til og at man la til grunn villreinens leveområde for den nye verneplanen for Dovrefjell.

Sammenhengende urørt fjellområde

Formålet med vernet er å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde. Vernet skal sikre et intakt høgfjellsøkosystem med vill fjellrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn. Det har vært viktig å ta vare på en sentral del av leveområdet til villreinstammene i Snøhetta og Knutshø. Dovrefjell-/Rondaneområdet utgjør det siste området der en har den genetiske opprinnelige fjellreinen i vill tilstand. Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på de siste villreinstammene i Europa.

Viktig planteliv og geologi

Videre er det et mål og ta vare på det varierte plantelivet, som har innslag av en rekke sjeldne arter og plantesamfunn. Innenfor verneområdet finnes flere forekomster som det knytter seg viktige kvartærgeologiske verneverdier til. Sikring av kulturlandskapet, som seterområdene, og kulturminner, for eksempel spor etter fangstanlegg, gamle bosettinger og ferdselsveier, er også motiver for et utvidet vern. For å hindre at kulturmiljøet og spesielle kulturbetingede biologiske kvaliteter forringes, er det viktig at den tradisjonelle bruken fortsetter. Innenfor landskapsvernområdene vil ikke vernet legge begrensninger på tradisjonell bruk som ivaretar disse verdiene.

Dovrefjellområdet har en sentral plass for det tradisjonelle friluftslivet i Norge. Det naturvennlige friluftslivet er basert på den frie ferdselsretten, og utgjør en del av Norges identitet og kulturarv. Vern av området vil sikre arealer for utøvelse av tradisjonelt friluftsliv.

Råd for Dovrefjell

Det er allerede opprettet et ”Dovrefjellråd” med representanter fra alle berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Rådet vil være en viktig aktør i arbeidet med å sikre en langsiktig og helhetlig forvaltning for hele fylkesdelplanområdet, og for å sikre en koordinering mellom nasjonalparkforvaltning og øvrige fjellområder.

Det vil bli etablert forvaltningsordninger for verneområdene med lokal forankring. Regjeringen åpner for at kommunene kan søke om å overta forvaltningsansvaret for verneområdene. Det skal lages en forvaltningsplan for verneområdene.

Kart over Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark
KartutsnittDovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark. (For oversikt over hele området last ned hele kartet [pdf – 2684 kB]. Bruk "forstørrelseglasset" for bedre oppløsning).

Kontaktpersoner

Rådgiver Stein Kollungstad, 22 24 58 83 (verneplanen)
Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann, 22 24 59 10 / 975 05 142 (fylkesdelplanen)

Les mer