Historisk arkiv

Nye miljøtiltak for petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Målet om nullutslipp fra petroleumsvirksometen skal bli realisert. Det understreker miljøvernminister Børge Brende. (14.03.02)

Pressemelding

Dato: 14.03.02
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Per W. Schive, 22 24 58 14

Nye miljøtiltak for petroleumsvirksomheten

Målet om nullutslipp fra petroleumsvirksometen skal bli realisert. Det understreker miljøvernminister Børge Brende.

- Dette vil Regjeringen

Det slippes ut store mengder olje og kjemiske stoffer fra petroleumsvirksomheten gjennom utslipppet av produsert vann. Det er forventet at de totale utslippene vil stige sterkt i årene som kommer.

Regjeringens mål er at det skal være 0-utslipp av mulig miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten. Regjeringen vil styrke innsatsen for å nå dette målet. Samtidig forventer Regjeringen at operatørselskapene styrker innsatsen for å utvikle og ta i bruk teknologi som kan redusere eller stanse utslippene av produsert vann. Nye felt skal som hovedregel ikke ha miljøfarlige utslipp. For eksisterende felt bør de nødvendige tiltakene være gjennomført innen 2005.

Regjeringen vil i samarbeid med oljeindustrien sette i gang et forskningsprogram for å klarlegge langtidseffektene av disse utslippene.

Regjeringen vil sørge for at det blir gjennomført en konsekvensutredning av helårlig

petroleumsvirksomhet i området fra Lofoten og nordover og derved legge grunnlaget for vurdering av rammebetingelsene for videre petroleumsvirksomhet i området. Konsekvensutredningen vil sammen med tilsvarende utredninger for sjøtransport, fiskerier og havbruk danne grunnlaget for en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Inntil en slik plan er på plass, åpnes ikke Barentshavet ytterligere for petroleumsvirksomhet.

Andre pressemeldinger om havmiljømeldingen