Historisk arkiv

Økt satsing på opprydding i forurenset sjøbunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen øker bevilgningen til opprydding i forurensede sedimenter med 10 mill. kroner, og foreslår samtidig en bestillingsfullmakt på 20 mill. kroner for å sikre tilstrekkelig framdrift i arbeidet med miljøgifter og sedimenter. (03.10.02)

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Miljøvernminister Børge Brende

- Økt satsing på opprydding i forurenset sjøbunn

Regjeringen øker bevilgningen til opprydding i forurensede sedimenter med 10 mill. kroner, og foreslår samtidig en bestillingsfullmakt på 20 mill. kroner for å sikre tilstrekkelig framdrift i arbeidet med miljøgifter og sedimenter. – Vi tar et viktig skritt på den lange veien for å løse problemene med å rydde opp i gamle miljøsynder, sier miljøvernminister Børge Brende.

-Forurensing i sjøbunnen bidrar til både helse-, miljø- og samfunnsproblemer. Vi har i dag kostholdsrestriksjoner i mer enn 26 norske havner og fjordområder på grunn av forurensninger i sedimentene. Høye konsentrasjoner av miljøgifter kan skade det biologiske mangfoldet og begrenser mulighetene for å utnytte områder til fiske og oppdrettsvirksomhet samt friluftsliv. Det er ikke holdbart, sier Brende

Forurensede sedimentene prioritert

Opprydding i de forurensede sedimentene er et prioritert område i Regjeringens revitalisering av miljøvernpolitikken. Allerede i fjorårets budsjett ble bevilgningen på dette område økt med 12 millioner kroner. I vår la Regjeringen fram en Stortingemelding om et Rent og rikt hav (St.meld. nr. 12 (2001-2002)) der det ble presentert en helhetlig strategi for det videre arbeid med opprydding i forurensede sedimenter. Nå økes midlene med ytterligere 10 mill. kroner slik at samlet innsats til dette arbeidet blir i overkant av 45 mill. kroner. I tillegg er det foreslått en bestillingsfullmakt på 20 mill. kroner for å sikre tilstrekkelig framdrift i arbeidet med miljøgifter og sedimenter.

Prinsippet om at forurenser skal betale og pålegg etter Forurensningsloven er det sentrale virkemiddelet her, men statlige midler er et nødvendig supplement. Regjeringen vil bidra med midler til opprydding i områder hvor det ikke er mulig å identifisere de ansvarlige forurenserne, eller der det ikke er rimelig å pålegge de ansvarlige de fulle kostnadene. I tillegg vil midlene brukes til å sikre fremgang i arbeidet med opprydding i akutte problemområder og til å sørge for at det blir tatt helhetlige grep i større kyst- og fjordområder gjennom utarbeidelse av fylkesvise tiltaksplaner, samt til videre kartlegging bl.a. av sjøbunn utenfor skipsverft og småbåthavner.

Pilotprosjekter

Det ble i år satt i gang pilotprosjekter i havneområdene i Kristiansand, Trondheim, Tromsø for å skaffe bedre kunnskap om tekniske løsninger og kostnader ved oppryddingsarbeidet. Disse prosjektene videreføres neste år, samtidig som eventuelle nye pilotprosjekter vil bli vurdert.

Opprydding i tidligere tiders forurensing byr på en rekke utfordringer både juridisk, teknologisk og økonomisk. Det er et langsiktig tidsperspektiv for dette oppryddingsarbeidet. Årets bevilgning er et viktig skritt på veien.

Kontaktperson

Avd.dir. Ellen Hambro, 22 24 58 15

Mer om budsjettet

Hovedside - miljø

- Opprydding i forurenset sjøbunn
- 110 millioner kroner til vern av barskog
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke